Yoobi hotfix 2.8.3 is live

Meer mogelijkheden met taaknotificaties en notificaties voor extern accorderen. Bovendien verschillende bugfixes voor onder meer de Inzichtmodule.
More possibilities with task notifications and notifications for external approval. In addition, various bug fixes for the Insight module, among others.
Mehr Möglichkeiten mit Aufgabenbenachrichtigungen und Benachrichtigungen zur externen Freigabe. Außerdem diverse Bugfixes unter anderem für das Insight-Modul.
Plus de possibilités avec les notifications de tâches et les notifications pour approbation externe. De plus, diverses corrections de bugs pour le module Insight, entre autres.
 
Yoobi hotfix 2.8.3 is live

Yoobi hotfix 2.8.3 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved Een nieuwe 'afgeronde' taak heeft nu ook een notificatiemoment voor de toegewezen gebruiker voor het heropenen van de taak.
 • improved Nu een 'Webhook URL' beschikbaar voor extern accorderen - de notificatie kan via een webhook doorgezet worden naar andere sofware.
 • fix Inzicht: Bij prognose-inzicht werden factuurmomenten van dezelfde order en met dezelfde factuurmoment-datum niet getoond.
 • fix Inzicht: Bij financieel inzicht werd voor de kolommen BTW en Incl. geen rekening gehouden dat er geen btw is bij een btw-verlegd factuur.
 • fix Bij het eindsaldo van verlof werd soms -0 getoond als er geen verlofsaldo meer was.
 • fix Bij het aanmaken van nieuwe taken, werd niet altijd een e-mail verstuurd (als je wel dit hebt aanstaan in de instellingen).

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.8.3 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved A new 'completed' task now also has a notification moment for the assigned user to reopen the task.
 • improved Now a 'Webhook URL' available for external approval - the notification can be forwarded via a webhook to other software .
 • fix Insight: In forecast insight, invoice moments of the same order and with the same invoice moment date were not shown.
 • fix Insight: With financial insight, VAT and Incl. not taken into account that there is no VAT with a reverse charge invoice.
 • fix The final balance of leave sometimes showed -0 if there was no leave balance.
 • fix When creating new tasks, an email was not always sent (if you have this enabled in the settings).

If you have any questions about this release, contact our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.8.3 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • verbessert Eine neue "erledigte" Aufgabe hat jetzt auch einen Benachrichtigungsmoment für den zugewiesenen Benutzer, um die Aufgabe erneut zu öffnen. < /li>
 • verbessert Jetzt steht eine 'Webhook-URL' zur externen Freigabe zur Verfügung - die Benachrichtigung kann über einen Webhook an andere Software weitergeleitet werden .
 • fix Insight: In Forecast Insight wurden Rechnungszeitpunkte derselben Bestellung und mit demselben Rechnungsdatum nicht angezeigt .
 • fix Insight: Mit Finanzinformationen, MwSt. und Inkl. nicht berücksichtigt, dass bei einer Reverse-Charge-Rechnung keine Mehrwertsteuer anfällt.
 • fix Der endgültige Urlaubssaldo zeigte manchmal -0, wenn kein Urlaubssaldo vorhanden war.
 • fix Beim Anlegen neuer Aufgaben wurde nicht immer eine E-Mail versendet (sofern Sie dies in den Einstellungen aktiviert haben).

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.8.3 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • amélioré Une nouvelle tâche « terminée » a désormais également un moment de notification pour que l'utilisateur affecté rouvre la tâche. < /li>
 • amélioré Désormais une 'URL Webhook' disponible pour approbation externe - la notification peut être transmise via un webhook à un autre logiciel .
 • correctif Insight : dans l'aperçu des prévisions, les moments de facturation de la même commande et avec la même date de moment de la facture n'étaient pas affichés .
 • fix Insight : avec aperçu financier, TVA et incl. pas pris en compte qu'il n'y a pas de TVA avec une facture d'autoliquidation.
 • correctif Le solde final des congés affichait parfois -0 s'il n'y avait pas de solde de congés.
 • fix Lors de la création de nouvelles tâches, un email n'était pas toujours envoyé (si vous l'avez activé dans les paramètres).

Si vous avez des questions sur le contenu de cette version, veuillez contacter notre service d`assistance.
Yoobi support team
 • Gepubliceerd op:
  26-11-2021
 • Gemaakt door:
  Ruthger van der Staal
 • Bijgewerkt op:
  13-01-2022
 • Tag:
  hotfix,gesloten
 • Door:
  Vincent Egt
 • Supporttag: