Privacy statement

Privacy Statement Yoobi

Yoobi verwerkt persoonsgegevens. Wij informeren u hierover graag duidelijk en transparant. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Yoobi

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij deze woorden bedoelen:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze clouddienst Yoobi.

Van wie verwerkt Yoobi persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 1. klanten en hun vertegenwoordigers; 
 2. mensen die interesse tonen in onze producten en diensten, of
 3. mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Let op: als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent u verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit privacy statement aan hen geven. Uw medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Yoobi verwerkt persoonsgegevens.

Doet, deed of gaat u zakendoen met Yoobi? Dan is Yoobi verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in dat kader plaatsvindt.

Waarvoor verwerkt Yoobi persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om een relatie met u te kunnen aangaan
  Als u klant bij ons wilt worden of wanneer u een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig, voor bv: facturatie, administratie of voor de inrichting van Yoobi.
 2. Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren
  Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens.
 3. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten
  Om u goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product.
 4. Om in te kunnen loggen bij onze clouddienst Yoobi
 5. Voor promotie- en marketingdoeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden van Yoobi. Bijvoorbeeld om u gericht advertenties te kunnen tonen, u te informeren over een nieuwe module of update van bestaande functionaliteit, dat mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen te kunnen inspelen.

Wilt u niet benaderd worden voor commerciële doeleinden? Dan kunt u dit aangeven bij Yoobi. U kunt hiervoor mailen naar support@yoobi.nl of bel met 0181 - 69 76 70.

Verwerkt Yoobi ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden of geboorteland. Met onze verlofmodule kunnen ziekte-uren worden bijgehouden.

Maakt Yoobi gebruik van Cookies?

Yoobi maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon (kunnen) worden geplaatst bij bezoek aan een website. In het Cookie Statement van Yoobi, dat u onder meer kunt terugvinden op onze website leest u alles over het gebruik van cookies door Yoobi.

Hoe gaat Yoobi met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Yoobi kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan mogen wij dat alleen met uw goedkeuring.

Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een drukkerij die voor ons een klantmailing verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Uw persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Welke regels gelden voor Yoobi bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is Yoobi gebonden aan:

 • De Wet bescherming persoonsgegevens

Kan ik zien welke persoonsgegevens Yoobi van mij verwerkt?

Ja, u kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt bij Yoobi, door een e-mail te sturen naar support@yoobi.nl.

Vind u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij Yoobi door een e-mail te sturen naar support@yoobi.nl.

Kan Yoobi dit privacy statement wijzigen?

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop. Bijvoorbeeld via e-mail. Of door de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar te maken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Yoobi, kunt u terecht bij een van onze medewerkers. Op telefoonnummer 0181 – 69 76 70 of door een e-mail te sturen naar info@yoobi.nl.

Privacy Statement Yoobi
Yoobi processes personal data. We are happy to inform you clearly and transparently about this. In this privacy statement we provide answers to the most important questions about the processing of personal data by Yoobi We use certain words in this privacy statement. Below you can read what we mean by these words:

 • Personal data: data that directly or indirectly says something about you. For example your name and address.
 • Processing: everything that can be done with personal data. For example, the collection, but also the storage, use and deletion of your data from our cloud service Yoobi.

From whom does Yoobi process personal data?
We process personal data of people with whom we have, directly or indirectly, want to have or have had a relationship.
That is, for example, personal data from:

 • customers and their representatives;
 • people who show an interest in our products and services, or
 • people who are connected to a company or organization with which we have a relationship, want to get or have had.

Please note: if your company or organization passes on personal data of employees to us, you are obliged to inform your employees about this. You can give this privacy statement to them. Your employees can then see how we handle their personal data. Who is responsible for processing my personal data? Yoobi processes personal data. Do, did or will you do business with Yoobi? Then Yoobi is responsible for the processing of your personal data that takes place within that framework. What does Yoobi process personal data for? We process personal data for the following purposes: To be able to enter into a relationship with you If you want to become a customer with us or if you want to purchase a new product or service, we need personal data, for example for: invoicing, administration or for the design of Yoobi. To maintain the relationship with you and to carry out assignments If you are a customer with us, we want to be of good service. For this we process personal data. For the development and improvement of our products and services To continue to serve you well, we are constantly working on the development and improvement of our products and services. In some cases we process personal data for this. For example if you ask a question about a product. To be able to log in to our cloud service Yoobi For promotional and marketing purposes We may process your personal data for promotional or marketing purposes of Yoobi. For example, to be able to show you targeted advertisements, to inform you about a new module or to update existing functionality, which may be of interest to you. Or to better respond to your wishes. Do you not want to be approached for commercial purposes? Then you can indicate this at Yoobi. For this you can mail to support@yoobi.nl or call 0181 - 69 76 70. Does Yoobi also process special personal data? Special personal data are sensitive data. For example about health, criminal history or country of birth. With our leave module, sickness hours can be tracked. Does Yoobi use Cookies? Yoobi uses cookies when offering its services. Cookies are small, simple text files that can be placed on your computer, tablet or mobile phone when you visit a website. You can read all about the use of cookies by Yoobi in the Cookie Statement of Yoobi, which you can find on our website, among other things. How does Yoobi handle my personal data? Your personal data is stored carefully and no longer than is necessary for the purpose for which it was processed. Within Yoobi, your personal data can only be used by employees who, given their position, must have access to it. Our employees have a confidentiality obligation. Do we want to use data for a purpose other than that for which it was originally processed? Then we can only do that with your approval. Sometimes we engage third parties who process personal data on our behalf. For example, a printing company that handles customer mailing for us and prints name and address information on envelopes. We can only engage third parties if this fits with the purpose for which we have processed your personal data. For example for promotional and marketing purposes. In addition, this third party can only receive our assignment if he has demonstrably taken appropriate security measures and guarantees confidentiality. Your personal data may be subject to investigation by competent national authorities of the countries where such data is located due to the processing process both during and after processing. Your personal data is not sold or rented out. Which rules apply to Yoobi when processing personal data? Yoobi is involved in the processing of personal data in the Netherlands