Yoobi hotfix 2.8.1 is live

Vanaf deze week stuur je ook de bijlage van declaraties mee met de self-billing factuur. Ook ga je sneller door je actiepunten op je dashboard en hebben we verschillende bugs gefixed.
As of this week, you will also send the attachment of declarations along with the self-billing invoice. You also go through your action points on your dashboard faster and we have fixed several bugs.
Ab dieser Woche versenden Sie zusammen mit der Gutschriftsrechnung auch den Anhang der Erklärungen. Außerdem gehen Sie Ihre Aktionspunkte auf Ihrem Dashboard schneller durch und wir haben mehrere Fehler behoben.
A partir de cette semaine, vous enverrez également la pièce jointe des déclarations avec la facture d'autofacturation. Vous parcourez également plus rapidement vos points d'action sur votre tableau de bord et nous avons corrigé plusieurs bugs.
 
Yoobi hotfix 2.8.1 is live

Yoobi hotfix 2.8.1 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved Self-billing: De bijlage van de onkostendeclaraties gaat voortaan ook mee met de self-billing factuur.
 • improved Performance verbeteringen voor de actiepunten op de dashboard pagina.
 • fix Import: Bij de import van registraties wordt voortaan afgevangen dat datum veld verplicht ingevuld moet zijn.
 • fix Als de activiteit al over zijn eigen budget heengaat, dan hoeft er niet meer naar gekeken te worden of het projectbudget niet wordt overschreden.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.8.1 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved Self-billing: The appendix of the expense reports is now also included with the self-billing invoice.
 • improved Performance improvements for the action items on the dashboard page.
 • fix Import: From now on, when importing registrations, it will be caught that the date field must be mandatory.
 • fix If the activity already exceeds its own budget, then it is no longer necessary to check whether the project budget is not exceeded.

If you have any questions about this release, contact our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.8.1 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • verbessert Gutschrift: Der Anhang der Spesenabrechnungen ist jetzt auch in der Gutschrift enthalten.< / li>
 • verbessert Leistungsverbesserungen für die Aktionselemente auf der Dashboard-Seite.
 • fix Import: Ab sofort wird beim Import von Registrierungen abgefangen, dass das Datumsfeld obligatorisch sein muss.
 • fix Wenn die Aktivität bereits das eigene Budget überschreitet, muss nicht mehr geprüft werden, ob das Projektbudget nicht überschritten.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.8.1 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • amélioré Auto-facturation : l'annexe des notes de frais est désormais également incluse avec la facture d'auto-facturation.
 • amélioré Améliorations des performances des éléments d'action sur la page du tableau de bord.
 • fix Import : Désormais, lors de l'import des inscriptions, il sera constaté que le champ date doit être obligatoire.
 • fix Si l'activité dépasse déjà son propre budget, alors il n'est plus nécessaire de vérifier si le budget du projet est pas dépassé.

Si vous avez des questions sur le contenu de cette version, veuillez contacter notre service d`assistance.
Yoobi support team
 • Gepubliceerd op:
  12-11-2021
 • Gemaakt door:
  Ruthger van der Staal
 • Bijgewerkt op:
  12-11-2021
 • Tag:
  hotfix,open
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: