Yoobi hotfix 2.7.1 is live

Performanceverbetering bij verwerken betalingen vanuit Accountview, Twinfield en Yuki! Verder toevoegingen aan het financiële deel van de Inzichtmodule, voortaan automatisch verlof goedkeuren en verschillende bugfixes.
Performance improvement when processing payments from Accountview, Twinfield and Yuki! Further additions to the financial part of the Insight module, from now on automatic approval of leave and various bug fixes.
Leistungsverbesserung bei der Verarbeitung von Zahlungen von Accountview, Twinfield und Yuki! Weitere Ergänzungen im Finanzteil des Insight-Moduls, ab sofort automatische Urlaubsgenehmigung und diverse Bugfixes.
Amélioration des performances lors du traitement des paiements depuis Accountview, Twinfield et Yuki ! Ajouts supplémentaires à la partie financière du module Insight, désormais approbation automatique des congés et diverses corrections de bugs.
 
Yoobi hotfix 2.7.1 is live

Yoobi hotfix 2.7.1 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved De kolom 'Orderwaarde' is toegevoegd bij Inzicht >>> Financieel.
 • improved De API methode: crmTask is uitgebreid met de mogelijkheid om meerdere notificatiemomenten toe te voegen (bijvoorbeeld toewijzen naar toegewezen gebruiker en afronden naar accountmanager).
 • improved Performanceverbetering bij het verwerken van betalingen vanuit Accountview, Twinfield en Yuki.
 • improved Twee nieuwe instellingen voor Verlof om automatisch verlof goed te keuren na een x aantal dagen of wanneer een verlofaanvraag onder een maximaal aantal uur zit.
 • fix Projectinfo popup vanuit timesheet foutmelding.
 • fix Opnieuw verzenden factuurherinnering.
 • fix Bij Inzicht Financieel toonde de kolom Hoofdproject altijd de naam van het deelproject.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.7.1 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved The column 'Order value' has been added to Insight >>> Financial.
 • improved The API method: crmTask has been extended with the possibility to add multiple notification moments (e.g. assign to assigned user and finalize to account manager).
 • improved Performance improvement when processing payments from Accountview, Twinfield and Yuki.
 • improved Two new Leave settings to automatically approve time off after x number of days or when a leave request falls below a maximum number of hours.
 • fix Project info popup from timesheet error.
 • fix Resend invoice reminder.
 • fix Under Insight Financial, the Main project column always showed the name of the subproject.

If you have any questions about this release? Contact our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.7.1 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • verbessert Die Spalte 'Auftragswert' wurde zu Insight >>> Financial hinzugefügt.
 • verbessert Die API-Methode: crmTask wurde um die Möglichkeit erweitert, mehrere Benachrichtigungsmomente hinzuzufügen (z. B. einem zugewiesenen Benutzer zuweisen und zum Account Manager abschließen).
 • verbessert Leistungsverbesserung bei der Verarbeitung von Zahlungen von Accountview, Twinfield und Yuki.
 • verbessert Zwei neue Urlaubseinstellungen zur automatischen Genehmigung von Urlaub nach x Tagen oder wenn ein Urlaubsantrag unter a . fällt maximale Stundenanzahl.
 • fix Projektinfo-Popup aus Arbeitszeittabellen-Fehlermeldung.
 • fix Rechnungserinnerung erneut senden.
 • fix Unter Insight Financial zeigte die Hauptprojektspalte immer den Namen des Unterprojekts.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.7.1 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • amélioré La colonne "Valeur de la commande" a été ajoutée à Insight >>> Financial.
 • amélioré La méthode API : crmTask a été étendue avec la possibilité d'ajouter plusieurs moments de notification (par exemple, attribuer à l'utilisateur assigné et finaliser au gestionnaire de compte).
 • amélioré Amélioration des performances lors du traitement des paiements depuis Accountview, Twinfield et Yuki.
 • amélioré Deux nouveaux paramètres de congé pour approuver automatiquement les congés après x nombre de jours ou lorsqu'une demande de congé tombe en dessous d'un nombre d'heures maximum.
 • correctif la fenêtre contextuelle d'informations sur le projet à partir du message d'erreur de la feuille de temps.
 • correctif Renvoyer le rappel de facture.
 • correctif Sous Insight Financial, la colonne Projet principal affichait toujours le nom du sous-projet.

Si vous avez des questions sur le contenu de cette version, veuillez contacter notre service d`assistance.
Yoobi support team
 • Gepubliceerd op:
  15-10-2021
 • Gemaakt door:
  Ruthger van der Staal
 • Bijgewerkt op:
  26-10-2021
 • Tag:
  open,hotfix
 • Door:
  Vincent Egt
 • Supporttag: