Yoobi hotfix 2.7.0 is live

De facturatiemodule van Yoobi is flink verbeterd. Zo wordt factureren nog eenvoudiger! Verder zijn er ook nog verschillende andere verbeteringen doorgevoerd. 
Yoobi's billing module has been significantly improved. This makes invoicing even easier! Several other improvements have also been made.
Das Abrechnungsmodul von Yoobi wurde deutlich verbessert. Das macht die Rechnungsstellung noch einfacher! Es wurden auch einige andere Verbesserungen vorgenommen.
Le module de facturation de Yoobi a été considérablement amélioré. Cela rend la facturation encore plus facile! Différentes autres améliorations ont également été apportées. 
Yoobi hotfix 2.7.0 is live

Yoobi hotfix 2.7.0 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • new Er kunnen direct factuurvoorstellen gemaakt worden vanuit de order.
 • new Factuurmoment; beschrijving is direct vanuit de orderitem regels te selecteren.
 • new Factuurmoment; volgorde wijzigbaar en zonder datum mogelijk.
 • new Je kunt een relatie email/adres inactief of primair maken.
 • new Ordervolgorde is wijzigbaar.
 • new Je kunt orderbijlagen toevoegen om direct mee te sturen met facturen.
 • new Orderverzendinformatie en orderdetails zijn visueel aangepast.
 • new Bij het aanmaken van een project kun je direct ook een regieorder, tarieven en medewerkers koppelen.
 • new In het projectoverzicht kan direct een factuurvoorstel gemaakt worden van goedgekeurde registraties.
 • new Bij de relatie is er datasplitsing tussen boekhoud- en factuurinstellingen.
 • improved Rapportage widget 'Project budget': De lijstweergave is uitgebreid met 'realisatie in %'-kolom.
 • improved De projectenlijst is uitgebreid met de losse kolommen Inkooptarief en Verkooptarief.
 • improved Bij de relatie is er datasplitsing tussen boekhoud- en factuurinstellingen.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.7.0 is deployed
The following improvements have been made:

 • new Invoice proposals can be made directly from the order.
 • new Billing moment; description can be selected directly from the order item lines.
 • new Billing moment; order can be changed and without date possible.
 • new You can make an email/address relationship inactive or primary.
 • new Order order can be changed.
 • new You can add order attachments to send directly with invoices.
 • new Order shipping information and order details have been visually adjusted.
 • new When creating a project you can also directly link a management order, rates and employees.< /li>
 • new An invoice proposal can be made directly from approved registrations in the project overview.
 • new In the relation there is data split between accounting and invoice settings.
 • improved Reporting widget 'Project budget': The list view has been extended with 'realization in %' column.
 • improved The project list has been expanded with the separate columns Purchase rate and Sales rate.
 • improved In the relation there is data split between accounting and invoice settings.

If you have any questions about this release, contact our servicedesk.

Yoobi hotfix 2.7.0 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • newRechnungsvorschläge können direkt aus der Bestellung heraus gemacht werden.
 • neu Abrechnungszeitpunkt; Beschreibung kann direkt aus den Bestellpositionszeilen ausgewählt werden.
 • neu Abrechnungszeitpunkt; Bestellung änderbar und ohne Datum möglich.
 • neu Sie können eine E-Mail-/Adressbeziehung inaktiv oder primär machen.
 • neu Bestellreihenfolge kann geändert werden.
 • neu Sie können Bestellanhänge hinzufügen, um sie direkt mit Rechnungen zu versenden.
 • neu Versandinformationen und Bestelldetails wurden optisch angepasst.
 • neu Beim Anlegen eines Projekts können Sie auch direkt einen Verwaltungsauftrag, Tarife und Mitarbeiter verknüpfen.
 • neu Ein Rechnungsvorschlag kann direkt aus freigegebenen Anmeldungen in der Projektübersicht erstellt werden.
 • neu In der Relation gibt es Datensplit zwischen Buchhaltungs- und Rechnungseinstellungen.
 • verbessert Reporting-Widget 'Projektbudget': Die Listenansicht wurde um die Spalte 'Realisierung in %' erweitert.
 • verbessert Die Projektliste wurde um die separaten Spalten Einkaufsrate und Verkaufsrate erweitert.
 • verbessert In der Relation gibt es Datensplit zwischen Buchhaltungs- und Rechnungseinstellungen.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.7.0 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • nouveau Les propositions de factures peuvent être faites directement à partir de la commande.
 • nouveau Moment de facturation ; la description peut être sélectionnée directement à partir des lignes des articles de la commande.
 • nouveau Moment de facturation ; commande modifiable et sans date possible.
 • nouveau Vous pouvez rendre une relation e-mail/adresse inactive ou principale.
 • nouveau L'ordre de commande peut être modifié.
 • nouveau Vous pouvez ajouter des pièces jointes de commande à envoyer directement avec les factures.
 • nouveau Les informations d'expédition de la commande et les détails de la commande ont été ajustés visuellement.
 • nouveau Lors de la création d'un projet vous pouvez également lier directement un ordre de gestion, des tarifs et des salariés.< / li>
 • nouveau Une proposition de facture peut être faite directement à partir des inscriptions approuvées dans l'aperçu du projet.
 • nouveau Dans la relation, les données sont partagées entre les paramètres de comptabilité et de facturation.
 • amélioré Widget de rapport 'Budget du projet' : la vue de liste a été étendue avec la colonne 'réalisation en %'.
 • amélioré La liste des projets a été étendue avec les colonnes séparées Taux d'achat et Taux de vente.
 • amélioré Dans la relation, les données sont partagées entre les paramètres de comptabilité et de facturation.

Si vous avez des questions sur le contenu de cette version, veuillez contacter notre service d`assistance.
Yoobi support team
 • Gepubliceerd op:
  11-10-2021
 • Gemaakt door:
  Ruthger van der Staal
 • Bijgewerkt op:
  11-10-2021
 • Tag:
  hotfix,open
 • Door:
  Vincent Egt
 • Supporttag: