Yoobi hotfix 2.5.21 is live

Deze week veel verbeteringen en uitbreidingen voor de API. Verder zijn er nu meer landen en jaren beschikbaar in de bulkmutatie Feestdagen. Bovendien verbeteringen voor CRM. 
This week many improvements and enhancements to the API. In addition, more countries and years are now available in the Holidays bulk mutation. In addition, improvements for CRM.
Diese Woche viele Verbesserungen und Verbesserungen an der API. Darüber hinaus sind jetzt mehr Länder und Jahre in der Holidays-Bulk-Mutation verfügbar. Darüber hinaus Verbesserungen für CRM.
Cette semaine, de nombreuses améliorations et améliorations de l'API. En outre, plus de pays et d'années sont désormais disponibles dans la mutation en vrac Holidays. En outre, des améliorations pour le CRM.
Yoobi hotfix 2.5.21 is live

Yoobi hotfix 2.5.21 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved Alleen actieve gebruikers tonen bij verzenden van offerte als keuze voor de afzender (FROM).
 • improved De filters Accountmanager en Connecties bij Relaties kunnen voortaan zoeken met meerdere waardes.
 • improved Inzicht: Self-billing is toegevoegd.
 • improved API methode: crmSaleDetail is nu voorzien van paging net zoals customers en projects.
 • improved API methode: crmSaleDetail uitgebreid met crmSaleAccountManagerEmail (email accountmanager).
 • improved API methode: crmSaleDetail uitgebreid met crmSaleAccountManagerTel (telefoon accountmanager).
 • improved API methode: crmSaleDetail uitgebreid met isDone = 1 of 0 (om te tonen of de verkoop wel of niet is afgerond).
 • improved Bulkmutatie Feestdagen uitgebreid met Engeland.
 • improved Bulkmutatie Feestdagen: voor alle landen de data t/m 2025 beschikbaar gemaakt.
 • improved Als je bij het aanmaken van een nieuwe offerte een nieuwe verkoop aanmaakt, wordt de verkoop alleen opgeslagen als je de nieuwe offerte opslaat.
 • fix Bulkmutatie projecten: bij bulkmutaties op registratierechten werden niet alle records altijd meegenomen door een beperking op het aantal records. Dit is nu opgelost.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.

Yoobi hotfix 2.5.21 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved Only show active users when sending quote as choice for sender (FROM).
 • improved The Account Manager and Connections filters at Relationships can now search with multiple values.
 • improved Insight: Self-billing has been added.
 • improved API method: crmSaleDetail now features paging just like customers and projects.
 • improved API method: crmSaleDetail extended with crmSaleAccountManagerEmail (email account manager).
 • improved API method: crmSaleDetail extended with crmSaleAccountManagerTel (telephone account manager).
 • improved API method: crmSaleDetail extended with isDone = 1 or 0 (to show whether or not the sale is completed).
 • improved Bulk Mutation Holidays extended to include England.
 • improved Bulk mutation Holidays: dates up to and including 2025 made available for all countries.
 • improved If you create a new sale when creating a new quotation, the sale will only be saved if you save a new quotation.
 • fix Bulk mutation projects: with bulk transactions on registration rights, not all records were always included due to a restriction on the number of records. This has now been fixed.

If you have any questions about this release, contact our servicedesk.

Yoobi hotfix 2.5.21 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • verbessert Nur aktive Benutzer anzeigen, wenn ein Angebot als Auswahl für den Absender (FROM) gesendet wird.
 • verbessert Die Filter "Account Manager" und "Connections" unter "Beziehungen" können jetzt mit mehreren Werten suchen.
 • verbessert Einblick: Selbstabrechnung wurde hinzugefügt.
 • verbesserte API-Methode: crmSaleDetail enthält jetzt genau wie Kunden und Projekte Paging.
 • verbesserte API-Methode: crmSaleDetail erweitert mit crmSaleAccountManagerEmail (E-Mail-Account-Manager).
 • verbesserte API-Methode: crmSaleDetail erweitert mit crmSaleAccountManagerTel (Telefonkontenmanager).
 • verbesserte API-Methode: crmSaleDetail erweitert um isDone = 1 oder 0 (um anzuzeigen, ob der Verkauf abgeschlossen ist oder nicht) .
 • verbessert Massenmutationsferien auf England ausgedehnt.
 • verbessert Massenmutationsferien: Daten bis einschließlich 2025 für alle Länder verfügbar.
 • verbessert Wenn Sie beim Erstellen eines neuen Angebots einen neuen Verkauf erstellen, wird der Verkauf nur gespeichert, wenn Sie einen neuen speichern Zitat.
 • fix Massenmutationsprojekte: Bei Massentransaktionen mit Registrierungsrechten wurden aufgrund einer Einschränkung von nicht immer alle Datensätze aufgenommen die Anzahl der Datensätze. Dies wurde jetzt behoben.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.5.21 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • amélioré Afficher uniquement les utilisateurs actifs lors de l'envoi du devis comme choix pour l'expéditeur (FROM).
 • amélioré Les filtres Gestionnaire de compte et Connexions dans Relationships peuvent désormais rechercher avec plusieurs valeurs.
 • amélioré Insight: l'auto-facturation a été ajoutée.
 • améliorée : Méthode API: crmSaleDetail inclut désormais la pagination comme les clients et les projets.
 • améliorée : Méthode API: crmSaleDetail étendu avec crmSaleAccountManagerEmail (gestionnaire de compte de messagerie).
 • améliorée : Méthode API: crmSaleDetail étendu avec crmSaleAccountManagerTel (gestionnaire de compte téléphonique).
 • améliorée : Méthode API: crmSaleDetail étendu avec isDone = 1 ou 0 (pour montrer si la vente est terminée ou non).
 • amélioré Extension des vacances de mutation en masse pour inclure l'Angleterre.
 • amélioré Vacances à mutation en masse: dates jusqu'en 2025 incluses dans tous les pays.
 • amélioré Si vous créez une nouvelle vente lors de la création d'un nouveau devis, la vente ne sera enregistrée que si vous en enregistrez un nouveau devis.
 • fix Projets de mutation groupée: avec les transactions groupées sur les droits d'enregistrement, tous les enregistrements n'étaient pas toujours inclus en raison d'une restriction sur le nombre d'enregistrements. Ce problème est désormais résolu.

Si vous avez des questions sur le contenu de cette version, veuillez contacter notre service d`assistance.
Yoobi support team
 • Gepubliceerd op:
  01-04-2021
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  02-04-2021
 • Tag:
  open,hofix
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: