Yoobi hotfix 2.5.13 is live

Verbeteringen bij urenregistratie, planning, orders, contactgegevens én self-billing
Improvements in time registration, planning, orders, contact details and self-billing
Verbesserungen bei Zeitregistrierung, Planung, Bestellungen, Kontaktdaten und Selbstabrechnung
Améliorations de l'enregistrement du temps, de la planification, des commandes, des coordonnées et de l'auto-facturation
Yoobi hotfix 2.5.13 is live

Yoobi hotfix 2.5.13 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • new Self-billing regie orders hebben vanaf nu een startdatum. Vanaf die datum worden factuur voorstellen gemaakt. Hiermee voorkom je dat er over een eerdere periode facturenvoorstellen worden aangeboden
 • improved We hebben het adres type "Priveadres" toegevoegd.
 • improved Bij het scherm 'registreren per week' (Dagregistratie) toont de regel pas blauw bij opslaan, de blauwe concept-regel was onduidelijk.
 • improved API: controle functie toegevoegd of een declaratie is gewijzigd, zo ja, dan wordt deze niet (onnodig) opgeslagen.
 • fix De controle of een order-bedrag nog conform is met de factuurmomenten hield geen rekening met "Verschotten" en gaf in specifieke gevallen een onterechte melding dat het bedrag niet klopt.
 • fix Wanneer je "Prijsverhoging" bij een order doorvoert en deze order bevatte een kortingsregel, dan werd bij het totaalbedrag van deze regel de korting getoond i.p.v. bedrag minus de korting. De uiteindelijke factuur bevatte wel het correcte bedrag.
 • fix In het scherm 'registreren per week' werden snelle handelingen niet goed afgehandeld, waardoor wijzigingen soms niet werden opgeslagen
 • fix API user wachtwoord: een & teken binnen een API user password gaf een fout bij authorisatie.
 • fix Planning wordt nu beter getoond op schermen met een hogere resolutie

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.5.13 is deployed
The following improvements have been made:

 • new   Self-billing directional orders now have a start date. From that date, invoice proposals are made. This prevents invoice proposals from being offered for an earlier period
 • improved  We added the address type "Private Address".
 • improved   API: check function added whether a declaration has been changed, if so, it will not be saved (unnecessarily).
 • improved  At the screen 'register per week' (Day registration) the line only shows blue when saving, the blue draft line was unclear.
 • fix   The check whether an order amount still complies with the invoice moments did not take into account "Disbursements" and in specific cases gave an incorrect statement that the amount is incorrect.
 • fix   When you enter "Price Increase" on an order and this order contained a discount line, the total amount of this line the discount shown instead of the amount minus the discount. The final invoice did contain the correct amount.
 • fix   In the 'register per week' screen, quick actions were not handled properly, so changes were sometimes not handled saved
 • fix   API user password: a & character inside an API user password gave an authorization error.
 • fix   Schedule now better displayed on higher resolution screens

If you have any questions about the content of this release, please contact our service desk.
 

Yoobi hotfix 2.5.13 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • neu Direktabrechnungen mit Selbstabrechnung haben jetzt ein Startdatum. Ab diesem Datum werden Rechnungsvorschläge gemacht. Dies verhindert, dass Rechnungsvorschläge für einen früheren Zeitraum angeboten werden.
 • verbessert Wir haben den Adresstyp "Private Adresse" hinzugefügt.
 • verbessert  API: Überprüfungsfunktion hinzugefügt, ob eine Deklaration geändert wurde, wenn ja, wird sie nicht gespeichert (unnötig).
 • verbessert Auf dem Bildschirm 'Registrierung pro Woche' (Tagesregistrierung) wird die Zeile beim Speichern nur blau angezeigt war die blaue Entwurfslinie unklar.
 • fix Bei der Überprüfung, ob ein Bestellbetrag noch den Rechnungsmomenten entspricht, wurden "Auszahlungen" nicht berücksichtigt "und in bestimmten Fällen eine falsche Aussage gemacht, dass der Betrag falsch ist.
 • fix Wenn Sie bei einer Bestellung "Preiserhöhung" eingeben und diese Bestellung eine Rabattzeile enthält, wird die Gesamtbetrag dieser Zeile der angezeigte Rabatt anstelle des Betrags abzüglich des Rabattes. Die endgültige Rechnung enthielt den korrekten Betrag.
 • fix Im Bildschirm "Pro Woche registrieren" wurden schnelle Aktionen nicht ordnungsgemäß behandelt, sodass Änderungen vorgenommen wurden manchmal nicht behandelt gespeichert
 • fix API-Benutzerkennwort: a & Das Zeichen in einem API-Benutzerkennwort gab einen Autorisierungsfehler aus.
 • fix Zeitplan wird jetzt besser auf Bildschirmen mit höherer Auflösung angezeigt
Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieser Version haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.5.13 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • nouveau   commandes directionnelles avec auto-facturation ont désormais une date de début A partir de cette date, des propositions de facture sont faites. Cela empêche les propositions de facture d'être proposées pour une période antérieure
 • amélioré Nous avons ajouté le type d'adresse "Adresse privée".
 • amélioré À l’écran «S'inscrire par semaine» (Enregistrement journalier), la ligne n’affiche que le bleu lors de l’enregistrement , le brouillon bleu n'était pas clair.
 • amélioré  API: fonction de vérification ajoutée si une déclaration a été modifiée, si c'est le cas, elle n'est pas enregistrée (inutilement)
 • fix  Le contrôle si le montant d'une commande est toujours conforme aux moments de facturation n'a pas pris en compte "Décaissements "et, dans des cas spécifiques, a indiqué incorrectement que le montant était incorrect.
 • correction  Lorsque vous saisissez "Augmentation de prix" sur une commande et que cette commande contenait une ligne de remise, le montant total de cette ligne la remise indiquée au lieu du montant moins la remise. La facture finale contenait le montant correct.
 • correction  Dans l'écran "S'inscrire par semaine", les actions rapides n'étaient pas gérées correctement, donc les modifications parfois non géré enregistré
 • correction   Mot de passe de l'utilisateur de l'API: a & Le caractère à l'intérieur du mot de passe d'un utilisateur API a donné une erreur d'autorisation.
 • correction  Le calendrier est désormais mieux affiché sur les écrans à plus haute résolution

Si vous avez des questions sur le contenu de cette version, veuillez contacter notre service d'assistance.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  05-02-2021
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  05-02-2021
 • Tag:
  open,hotfix
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: