Yoobi hotfix 2.5.11 is live

- Deze week onder andere: meer inzicht je de opbrengst van je projecten, meer inzicht in de geschiedenis van je verlofaanvragen en verschillende bugfixes.
- This week among other things: more insight into the yield of your projects, more insight into the history of your leave requests and various bug fixes.
- Diese Woche unter anderem: mehr Einblick in den Ertrag Ihrer Projekte, mehr Einblick in die Geschichte Ihrer Urlaubsanträge und verschiedene Fehlerkorrekturen.
- Cette semaine entre autres: plus d'informations sur le rendement de vos projets, plus d'informations sur l'historique de vos demandes de congés et diverses corrections de bugs.
 
Yoobi hotfix 2.5.11 is live

Yoobi hotfix 2.5.11 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved Nieuw inzichtblok met de opbrengst van alle registraties (dus niet alleen facturabel) bij projecten.
 • improved  Geschiedenisfunctie toegevoegd bij verlofaanvragen.
 • fix Issue met het opslaan van de dagtimesheet - de registratie werd niet altijd opgeslagen.
 • fix  Bij de factuurtemplate was het niet altijd mogelijk om contentblokken te verplaatsen.
 • fix  Probleem met aanmaken nieuwe debiteuren bij de koppeling van Accountview.
 • fix  In de Inzichtmodule werden registraties, waarbij er een vrij veld niet gevuld was en dit vrije veld een kolom in het rapport was, niet getoond.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.5.11 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved New insight block with the proceeds of all registrations (not just billable) for projects.
 • improved  History function added for leave requests.
 • fix  Issue with saving the daily timesheet - the registration was not always saved.
 • fix  It was not always possible to move content blocks with the invoice template.
 • fix  Problem with creating new debtors when linking Accountview.
 • fix  In the Insight module, registrations where a free field was not filled and this free field was a column in the report, were not shown.

If you have any questions about the content of this release, please contact our service desk.
 

Yoobi hotfix 2.5.11 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • improved Neuer Insight Block mit dem Erlös aller Registrierungen (nicht nur abrechnungsfähig) für Projekte.
 • improved  Verlaufsfunktion für Urlaubsanträge hinzugefügt.
 • fix  Problem beim Speichern der täglichen Arbeitszeittabelle - Die Registrierung wurde nicht immer gespeichert.
 • fix  Es war nicht immer möglich, Inhaltsblöcke mit der Rechnungsvorlage zu verschieben.
 • fix  Problem beim Erstellen neuer Schuldner beim Verknüpfen von Accountview.
 • fix  Im Insight-Modul wurden Registrierungen nicht angezeigt, bei denen kein freies Feld ausgefüllt wurde und dieses freie Feld eine Spalte im Bericht war.

Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieser Version haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.5.11 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • improved Nouveau bloc d'informations avec le produit de toutes les inscriptions (pas seulement facturables) pour les projets.
 • improved  Fonction d'historique ajoutée pour les demandes de congé.
 • fix Problème lors de l'enregistrement de la feuille de temps quotidienne - l'enregistrement n'était pas toujours enregistré.
 • fix  Il n'était pas toujours possible de déplacer des blocs de contenu avec le modèle de facture.
 • fix  Problème de création de nouveaux débiteurs lors de l'association de Accountview.
 • fix  Dans le module Insight, les inscriptions dans lesquelles un champ libre n'était pas rempli et ce champ libre était une colonne du rapport, n'étaient pas affichées.

Si vous avez des questions sur le contenu de cette version, veuillez contacter notre service d'assistance.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  22-01-2021
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  22-01-2021
 • Tag:
  hotfix,open
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: