Yoobi hotfix 2.3.7 is live

- Jira koppeling nu ook voor Jira Cloud, soepeler extern accorderen en bugfixes.
- Jira link now also for Jira Cloud, smoother external approval and bug fixes.
- Jira Link jetzt auch für Jira Cloud, reibungslosere externe Genehmigung und Fehlerbehebungen.
- Lien Jira maintenant également pour Jira Cloud, une approbation externe plus fluide et des corrections de bogues.
 
Yoobi hotfix 2.3.7 is live

Yoobi hotfix 2.3.7 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved Bij wijzigen van het rapport wijzigen bij extern accroderen, wordt het rapport nu aangepast voor alle lopende (openstaande) externe taken.
 • improved Jira-koppeling geschikt gemaakt voor Jira Cloud versie.
 • fix Op de kolommen 'Plandatum eind' en 'Plandatum start' in de takenlijst kan nu weer goed gesorteerd worden.
 • fix Bij CRM dashboard worden alleen de kolommen m.b.t. offertes getoond, wanneer je deze module ook hebt.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.3.7 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved When changing the report, change when external accroding, the report is now adjusted for all current (open) external tasks.
 • improved Jira coupling made suitable for Jira Cloud version.
 • fix The columns 'Planned date end' and 'Planned date start' in the task list can now be sorted properly again.
 • fix With CRM dashboard, only the columns regarding quotations are shown, if you also have this module.

If you have any questions about the content of this release, please contact our service desk.
 

Yoobi hotfix 2.3.7 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • improved Wenn Sie den Bericht ändern, ändern Sie ihn, wenn externe Berichte erstellt werden. Der Bericht wird jetzt für alle aktuellen (offenen) externen Aufgaben angepasst.
 • improved Jira-Kupplung passend für die Jira Cloud-Version.
 • fix Die Spalten 'Geplantes Datumsende' und 'Geplantes Datum beginnen' in der Aufgabenliste können jetzt wieder richtig sortiert werden.
 • fix Beim CRM-Dashboard werden nur die Spalten zu Angeboten angezeigt, wenn Sie auch über dieses Modul verfügen.

Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieser Version haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.3.7 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • improved Lorsque vous modifiez le rapport, changez lors de l'accrochage externe, le rapport est désormais ajusté pour toutes les tâches externes en cours (ouvertes).
 • improved Accouplement Jira adapté à la version Jira Cloud.
 • fix Les colonnes «Date de fin prévue» et «Date de début prévue» de la liste des tâches peuvent à nouveau être triées correctement.
 • fix Avec le tableau de bord CRM, seules les colonnes relatives aux devis sont affichées, si vous disposez également de ce module.

Si vous avez des questions sur le contenu de cette version, veuillez contacter notre service d'assistance.
 

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  24-07-2020
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  24-07-2020
 • Tag:
  hotfix,open
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: