Yoobi hotfix 2.2 is live

- Vernieuwde CRM Module is live! Verbeterde look and feel voor de relatieschermen. Klik hier voor meer informatie. Verder verschillende andere verbeteringen en bugfixes.
- Updated CRM Module is live! Improved look and feel for the relationship screens. Click here for more information. Furthermore, various other improvements and bug fixes.
- Aktualisiertes CRM-Modul ist live! Verbessertes Erscheinungsbild der Beziehungsbildschirme. Klicken Sie hier für weitere Informationen. Darüber hinaus diverse weitere Verbesserungen und Bugfixes.
- Le module CRM mis à jour est en ligne! Amélioration de l'apparence des écrans de relation. Cliquez ici pour plus d'informations. En outre, diverses autres améliorations et corrections de bugs.
 
Yoobi hotfix 2.2 is live

Yoobi hotfix 2.2 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • new Prolongatie e-mail voor abonnementen kan nu ook vanuit het orderscherm worden verstuurd. Hierbij kunnen meerdere adressen worden gekozen. 
 • improved CRM Module Vernieuwd! De relatieschermen hebben een grondige metamorfose ondergaan en zijn nu strakker en werken intuïtiever. Lees hier meer of log in en doe de tour (via het blauwe 'onderwijs-icoontje' rechtsboven).
 • improved API GetProject; uitbreiding attribuut: linkprojectemployee. Dit attribuut was al mogelijk voor een push en put en wordt nu ook met een get meegegeven.
 • improved Meerdere wijzigingen doorgevoerd bij opslaan/dupliceren van producten. Er worden geen overbodige kopieën meer gemaakt van artikelen.
 • improved Orders: vrije tekst lengte uitgebreid van 150 naar 500 karakters. 
 • improved CRM: Verplichte vrije velden zijn nu ook verplicht bij nieuwe relatie.
 • fix Filteren van medewerkerlijst op een vrij veld van type 'percentage' gaf een foutmelding.
 • fix In de actuele planning was het niet meer mogelijk om een project open te klappen.
 • fix Dupliceren van producten maakt alleen nieuwe artikelen aan wanneer door de dupliceer-actie de artikelnaam/code veranderd.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.2 is deployed
The following improvements have been made:

 • new Prolongation e-mail for subscriptions can now also be sent from the order screen. Multiple addresses can be selected here.
 • improved CRM Module Updated! The relationship screens have undergone a thorough metamorphosis and are now tighter and more intuitive. Read more here or log in and do the tour (via the blue 'education icon' in the top right corner).
 • improved API GetProject; extension attribute: linkprojectemployee. This attribute was already possible for a push and put and is now also included with a get.
 • improved Multiple changes made when saving / duplicating products. No more unnecessary copies are made of articles.
 • improved Orders: free text length extended from 150 to 500 characters.
 • improved CRM: Mandatory free fields are now also required for a new relationship.
 • fix Filtering employee list on a free field of type 'percentage' gave an error message.
 • fix In the current schedule it was no longer possible to open a project.
 • fix Duplicating products only creates new articles when the article name / code changes due to the duplication action.

If you have any questions about this release, e-mail our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.2 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • new Verlängerungs-E-Mails für Abonnements können jetzt auch über den Bestellbildschirm gesendet werden. Hier können mehrere Adressen ausgewählt werden.
 • improved CRM-Modul aktualisiert! Die Beziehungsbildschirme wurden einer gründlichen Metamorphose unterzogen und sind nun enger und intuitiver. Lesen Sie hier mehr oder melden Sie sich an und machen Sie die Tour (über das blaue "Bildungssymbol" in der oberen rechten Ecke).
 • improved API GetProject; Erweiterungsattribut: linkprojectemployee. Dieses Attribut war bereits für ein Push and Put möglich und ist nun auch mit einem get enthalten.
 • improved Mehrfache Änderungen beim Speichern / Duplizieren von Produkten. Von Artikeln werden keine unnötigen Kopien mehr angefertigt.
 • improved Bestellungen: Freitextlänge von 150 auf 500 Zeichen erweitert.
 • improved CRM: Pflichtfelder sind jetzt auch für eine neue Beziehung erforderlich.
 • fix Das Filtern der Mitarbeiterliste nach einem freien Feld vom Typ "Prozentsatz" ergab eine Fehlermeldung.
 • fix Im aktuellen Zeitplan war es nicht mehr möglich, ein Projekt zu öffnen.
 • fix Durch das Duplizieren von Produkten werden nur neue Artikel erstellt, wenn sich der Artikelname / -code aufgrund der Duplizierungsaktion ändert.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.2 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • new Un e-mail de prolongation des abonnements peut désormais également être envoyé depuis l'écran de commande. Plusieurs adresses peuvent être sélectionnées ici.
 • improved Module CRM mis à jour! Les écrans de relation ont subi une métamorphose approfondie et sont maintenant plus serrés et plus intuitifs. En savoir plus ici ou connectez-vous et faites la visite (via l'icône bleue d'éducation dans le coin supérieur droit).
 • improved API GetProject; attribut d'extension: linkprojectemployee. Cet attribut était déjà possible pour un push-put et est maintenant également inclus avec un get.
 • improved Plusieurs modifications apportées lors de l'enregistrement / duplication de produits. Il n'est plus fait de copies inutiles d'articles.
 • improved Commandes: longueur du texte libre étendue de 150 à 500 caractères.
 • improved CRM: Des champs libres obligatoires sont désormais également requis pour une nouvelle relation.
 • fix Le filtrage de la liste des employés sur un champ libre de type «pourcentage» a donné un message d'erreur.
 • fix Dans le calendrier actuel, il n'était plus possible d'ouvrir un projet.
 • fix La duplication de produits crée uniquement de nouveaux articles lorsque le nom / code de l'article change en raison de l'action de duplication.

Des questions? Envoyez un e-mail à notre centre de services.
Yoobi support team
 • Gepubliceerd op:
  23-01-2020
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  24-01-2020
 • Tag:
  hotfix,open
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: