Yoobi hotfix 2.2.16 is live

- Startpagina completer, API verbeterd, verschillende bugfixes.
- Homepage more complete, API improved, several bug fixes.
- Homepage vollständiger, API verbessert, mehrere Bugfixes.
- Page d'accueil plus complète, API améliorée, plusieurs corrections de bugs.
Yoobi hotfix 2.2.16 is live

Yoobi hotfix 2.2.16 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved Het actieblok op de startpagina voor "te accorderen periodes" telt nu ook te accorderen maanden mee.
 • improved RestFullAPI: foutafhandeling van importfuncties: updateProject,updateDeclaration,projectTemplateDuplicate,importOrder,projectrates gestandaardiseerd, waardoor bij een datafout geen statuscode 200 maar een statuscode 500 wordt teruggegeven.
 • fix Wanneer je van de verlofaanvragen een pdf/excel wilde maken en je had de kolom 'Periode' in de lijst staan, dan trad er een fout op.
 • fix Er trad een fout op bij koppelen van een nieuwe contactpersoon bij een order.
 • fix Bij invoeren van meerdere keren " in de verkoopnaam, trad er een fout op en werd het bijlage-tabblad niet meer geopend.
 • fix Bij declaraties, ingevoerd via de API, die alle declaratietypes meegeven met minimaal een getal 0, werd deze regel in de dagtimesheet wel getoond maar was niet te wijzigen.
 • fix Takenfilter toont nu weer een lijst van alle taaksoorten (toonde een tekst-invoer veld).

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.2.16 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved The action block on the start page for "periods to be approved" now also counts months to be approved.
 • improved RestFullAPI: error handling of import functions: updateProject, updateDeclaration, projectTemplateDuplicate, importOrder, project rates standardized, so that in case of a data error no status code 200 is returned, but status code 500.
 • fix If you wanted to make a PDF / Excel of the leave requests and you had the column 'Period' in the list, then an error occurred.
 • fix An error occurred when linking a new contact person to an order.
 • fix When entering multiple times "in the sales name, an error occurred and the attachment tab was no longer opened.
 • fix For declarations entered via the API, which give all declaration types with at least a number 0, this line was shown in the daily timesheet but could not be changed.
 • fix Task filter now shows again a list of all task types (showed a text input field).

If you have any questions about the content of this release, please contact our service desk.
 

Yoobi hotfix 2.2.16 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • improved Der Aktionsblock auf der Startseite für "zu genehmigende Zeiträume" zählt jetzt auch die zu genehmigenden Monate.
 • improved RestFullAPI: Fehlerbehandlung von Importfunktionen: updateProject, updateDeclaration, projectTemplateDuplicate, importOrder, standardisierte Projektraten, so dass im Falle eines Datenfehlers kein Statuscode 200 zurückgegeben wird, sondern der Statuscode 500.
 • fix Wenn Sie ein PDF / Excel der Urlaubsanträge erstellen möchten und die Spalte "Zeitraum" in der Liste enthalten ist, ist ein Fehler aufgetreten.
 • fix Beim Verknüpfen einer neuen Kontaktperson mit einer Bestellung ist ein Fehler aufgetreten.
 • fix Bei mehrmaliger Eingabe "im Verkaufsnamen ist ein Fehler aufgetreten und die Registerkarte" Anhang "wurde nicht mehr geöffnet.
 • fix Bei über die API eingegebenen Deklarationen, die alle Deklarationstypen mit mindestens der Nummer 0 übergeben, wurde diese Zeile in der täglichen Arbeitszeittabelle angezeigt, konnte jedoch nicht geändert werden.
 • fix Der Aufgabenfilter zeigt jetzt wieder eine Liste aller Aufgabentypen an (es wurde ein Texteingabefeld angezeigt).

Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieser Version haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.2.16 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • improved Le bloc d'actions sur la page de démarrage pour "périodes à approuver" compte désormais également les mois à approuver.
 • improved RestFullAPI: gestion des erreurs des fonctions d'importation: updateProject, updateDeclaration, projectTemplateDuplicate, importOrder, taux de projet standardisés, de sorte qu'en cas d'erreur de données aucun code d'état 200 n'est renvoyé, mais le code d'état 500.
 • fix Si vous vouliez faire un PDF / Excel des demandes de congé et que vous aviez la colonne 'Période' dans la liste, alors une erreur s'est produite.
 • fix Une erreur s'est produite lors de la liaison d'un nouveau contact à une commande.
 • fix Lors de la saisie de plusieurs fois "dans le nom de vente, une erreur s'est produite et l'onglet de pièce jointe n'a plus été ouvert.
 • fix Pour les déclarations, saisies via l'API, qui transmettent tous les types de déclarations avec au moins un chiffre 0, cette ligne était affichée dans la feuille de temps quotidienne mais ne pouvait pas être modifiée.
 • fix Le filtre de tâches affiche à nouveau une liste de tous les types de tâches (a montré un champ de saisie de texte).

Si vous avez des questions sur le contenu de cette version, veuillez contacter notre service d'assistance.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  14-05-2020
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  15-05-2020
 • Tag:
  hotfix,open
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: