Yoobi hotfix 2.2.15 is live

- Handige toevoegingen CRM en abonnementenlijst plus bugfixes voor rapporten en koppelingen.
- Useful additions CRM and subscription list plus bug fixes for reports and links.
- Nützliche Ergänzungen CRM und Abonnementliste sowie Fehlerbehebungen für Berichte und Links.
- Ajouts utiles CRM et liste d'abonnements ainsi que des corrections de bugs pour les rapports et les liens.
 
Yoobi hotfix 2.2.15 is live

Yoobi hotfix 2.2.15 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved Productkolom toegevoegd bij de lijst Abonnementen.
 • improved Bij relaties worden medewerkerafkortingen gegenereerd met voorletter en de eerste 2 letters van de achternaam indien afkorting niet aanwezig.
 • fix Bij rapporten met rekenvelden, getoond met een maximaal aantal decimalen, rekende de kolom 'subtotaal' met de niet afgeronde getallen, terwijl de hoofd-totaalkolom met afgeronde getallen rekende.
 • fix Bij het rapport "Overzicht Contract-uren per medewerker" trad er een fout op wanneer je zowel afdelingsmanager als projectmanager was.
 • fix Snelstart: Bij een negatieve factuurregel werd de BTW opgeteld in plaats van eraf gehaald.
 • fix De landcode in Snelstart was in sommige scenario's niet correct.
 • fix Er trad een communicatiefout op bij de RIS koppeling.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.2.15 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved Product column added to the Subscriptions list.
 • improved In business relations, employee abbreviations are generated with initials and the first 2 letters of the surname if the abbreviation is not present.
 • fix For reports with calculation fields, shown with a maximum number of decimal places, the column subtotal calculated with the unrounded numbers, while the main-total column calculated with rounded numbers.
 • fix In the report "Overview Contract hours per employee", an error occurred when you were both department manager and project manager.
 • fix Snelstart: With a negative invoice line, the VAT was added instead of subtracted.
 • fix The country code in Snelstart was not correct in some scenarios.
 • fix A communication error occurred with the RIS link.

If you have any questions about the content of this release, please contact our service desk.
 

Yoobi hotfix 2.2.15 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • improved Produktspalte zur Abonnementliste hinzugefügt.
 • improved In Geschäftsbeziehungen werden Mitarbeiterabkürzungen mit Initialen und den ersten beiden Buchstaben des Nachnamens generiert, wenn die Abkürzung nicht vorhanden ist.
 • fix Bei Berichten mit Berechnungsfeldern, die mit einer maximalen Anzahl von Dezimalstellen angezeigt werden, wird die Zwischensumme der Spalte mit den ungerundeten Zahlen berechnet, während die Hauptsummenspalte mit gerundeten Zahlen berechnet wird.
 • fix Mit dem Bericht "Übersicht Vertragsstunden pro Mitarbeiter" ist ein Fehler aufgetreten, als Sie sowohl Abteilungsleiter als auch Projektleiter waren.
 • fix Snelstart: Bei einer negativen Rechnungsposition wurde die Mehrwertsteuer addiert und nicht abgezogen.
 • fix Der Ländercode in Snelstart war in einigen Szenarien nicht korrekt.
 • fix Bei der RIS-Verbindung ist ein Kommunikationsfehler aufgetreten.

Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieser Version haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.2.15 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • improved Colonne de produit ajoutée à la liste des abonnements.
 • improved Dans les relations, les abréviations des employés sont générées avec les initiales et les 2 premières lettres du nom de famille si l'abréviation n'est pas présente.
 • fix Pour les rapports avec des champs de calcul, affichés avec un nombre maximal de décimales, le sous-total de la colonne est calculé avec les nombres non arrondis, tandis que la colonne du total principal est calculée avec des nombres arrondis.
 • fix Avec le rapport "Aperçu des heures de contrat par employé", une erreur s'est produite lorsque vous étiez à la fois chef de service et chef de projet.
 • fix Snelstart: avec une ligne de facture négative, la TVA a été ajoutée au lieu d'être soustraite.
 • fix Le code de pays dans Snelstart n'était pas correct dans certains scénarios.
 • fix Une erreur de communication s'est produite avec la liaison RIS.

Si vous avez des questions sur le contenu de cette version, veuillez contacter notre service d'assistance.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  08-05-2020
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  09-05-2020
 • Tag:
  hotfix,open
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: