Yoobi hotfix 2.14.9 is live

Deze week meer mogelijkheden voor gegroepeerd versturen e-mails, nu voor extern accorderen. En: geef met een instelling aan of gebruikers in de app uren kunnen registreren. 
This week more options for grouped emails, now for external approval. And: indicate with a setting whether users can register hours in the app. 
Diese Woche mehr Optionen für gruppierte E-Mails, jetzt für externe Genehmigung. Und: Geben Sie mit einer Einstellung an, ob Nutzer Stunden in der App erfassen können.  
Cette semaine, plus d'options pour les e-mails groupés, maintenant pour approbation externe. Et : indiquez avec un paramètre si les utilisateurs peuvent enregistrer des heures dans l'application.
 
Yoobi hotfix 2.14.9 is live

Yoobi hotfix 2.14.9 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • new E-mails voor extern accorderen kunnen nu elke nacht gegroepeerd verstuurd worden, dit kan in de organisatie-instelling onder 'Projecten' ingesteld worden.
 • improved Via een nieuwe instelling 'Uren registreren' kun je aangeven of gebruikers uren kunnen registreren in de app.
 • fix Inzicht: Wanneer er een ? in de naam van het vrije veld stond, dan werkte de module Inzicht niet goed - je zag een leeg scherm.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release kun je contact opnemen met ons support team.
 

Yoobi hotfix 2.14.9 is deployed
The following improvements have been made:

 • new Emails for external approval can now be sent grouped every night, this can be done in the organization setting under 'Projects'.
 • improved Through a new setting 'Register hours' you can indicate whether users can register hours in the app.
 • fix Insight: When a ? in the name of the free field, the Insight module did not work properly - you saw a blank screen.

If you have any questions about this release? Contact our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.14.9 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • neu E-Mails zur externen Genehmigung können jetzt jede Nacht gruppiert versendet werden, dies kann in der Organisation erfolgen Einstellung unter „Projekte“.
 • verbessert Über eine neue Einstellung „Stunden registrieren“ können Sie angeben, ob Benutzer Stunden in der App registrieren können.
 • Fix Einblick: Wenn ein ? Im Namen des freien Feldes funktionierte das Insight-Modul nicht richtig – Sie sahen einen leeren Bildschirm.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.14.9 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • nouveau Les e-mails pour approbation externe peuvent désormais être envoyés groupés tous les soirs, cela peut être fait dans l'organisation paramètre sous "Projets".
 • amélioré Via un nouveau paramètre "Enregistrer les heures", vous pouvez indiquer si les utilisateurs peuvent enregistrer des heures dans l'application.
 • réparer Insight : quand un ? au nom du champ libre, le module Insight n'a pas fonctionné correctement - vous avez vu un écran vide.

Si vous avez des questions sur le contenu de cette version, veuillez contacter notre service d`assistance.
Yoobi support team
 • Gepubliceerd op:
  26-05-2023
 • Gemaakt door:
  Ruthger van der Staal
 • Bijgewerkt op:
  26-05-2023
 • Tag:
  hotfix,open
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: