Yoobi hotfix 2.10 is live

Door de release van deze week heb je nog meer Yoobi-mogelijkheden voorhanden! Om maar wat te noemen: voeg verlof toe zonder controle op contracturen, beheer je eigen CRM-taken, sluit en open projecten eenvoudiger of verplaats ze naar een andere relatie (ook als er al orders zijn)
This week's release opens up even more Yoobi capabilities! Just to name a few: add leave without checking contract hours, manage your own CRM tasks, close and open projects more easily or move them to another relation (even if there are already orders)
Die Veröffentlichung dieser Woche eröffnet noch mehr Yoobi-Funktionen! Um nur einige zu nennen: Urlaub hinzufügen ohne Vertragsstunden zu prüfen, eigene CRM-Aufgaben verwalten, Projekte einfacher schließen und öffnen oder in eine andere Relation verschieben (auch wenn bereits Aufträge vorliegen)
La sortie de cette semaine ouvre encore plus de capacités Yoobi ! Pour n'en citer que quelques-uns : ajoutez des congés sans vérifier les heures contractuelles, gérez vos propres tâches CRM, fermez et ouvrez des projets plus facilement ou déplacez-les vers une autre relation (même s'il y a déjà des commandes)
 
Yoobi hotfix 2.10 is live

Yoobi hotfix 2.10 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • new Productorders koppelen aan projecten.
 • new Toevoegen vrije velden in factuurschema's.
 • new Beheren van CRM taaktypes.
 • new Mollie: Status automatische incasso "verzoek geweigerd".
 • new Het verplaatsen van een project naar andere relatie, ook als er al een order bij is aangemaakt.
 • improved Paginanummers worden toegevoegd bij PDF's vanuit de Inzichtmodule.
 • improved Project sluiten en weer openen is verduidelijkt.
 • improved Het opstellen van een offerte op projectbasis is eenvoudiger.
 • improved Een nieuwe Verlof-instelling toevoegen: Geen controle op contracturen voor verlof.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.10 is deployed
The following improvements have been made:

 • new Link product orders to projects.
 • new Add free fields in invoice schedules.
 • new Manage CRM task types.
 • new Mollie: Status direct debit "request refused".
 • new Moving a project to another relation, even if an order has already been created.
 • improved Page numbers are added to PDFs from the Insight module.
 • improved Close and reopen project clarified.
 • improved Drafting a quote on a project basis is easier.
 • improved Add a new Leave setting: No check on contract hours for leave.

If you have any questions about the content of this release, please contact our service desk.
 

Yoobi hotfix 2.10 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • neu Produktbestellungen mit Projekten verknüpfen.
 • neu Füge freie Felder in Rechnungspläne hinzu.
 • neu Verwalten Sie CRM-Aufgabentypen.
 • neu Mollie: Status Lastschrift "Anfrage abgelehnt".
 • neu Verschieben eines Projekts in eine andere Relation, auch wenn bereits eine Bestellung erstellt wurde.
 • verbessert Seitenzahlen werden aus dem Insight-Modul zu PDFs hinzugefügt.
 • verbessert Projekt schließen und erneut öffnen geklärt
 • verbessert Das Erstellen eines Angebots auf Projektbasis ist einfacher.
 • verbessert Neue Urlaubseinstellung hinzufügen: Keine Überprüfung der Vertragsstunden für Urlaub.

Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieser Version haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.10 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • nouveau Associez les commandes de produits aux projets.
 • nouveau Ajoutez des champs libres dans les échéanciers de facturation.
 • nouveau Gérer les types de tâches CRM.
 • nouveau Mollie : Statut prélèvement automatique "demande refusée".
 • nouveau Déplacement d'un projet vers une autre relation, même si une commande a déjà été créée.
 • amélioré Les numéros de page sont ajoutés aux PDF à partir du module Insight.
 • amélioré Clôturer et rouvrir le projet clarifié.
 • amélioré La rédaction d'un devis par projet est plus facile.
 • amélioré Ajouter un nouveau paramètre de congé : aucune vérification des heures contractuelles pour les congés.

Si vous avez des questions sur le contenu de cette version, veuillez contacter notre service d'assistance.
Yoobi support team
 • Gepubliceerd op:
  06-01-2022
 • Gemaakt door:
  Ruthger van der Staal
 • Bijgewerkt op:
  07-01-2022
 • Tag:
  hotfix,open
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: