Yoobi hotfix 2.10.1 is live

Voortaan kun je ook vrije velden van klanten in offertes toepassen. Verder hebben we deze week verschillende bugs gefixed.
From now on you can also use free customer fields in quotations. We also fixed several bugs this week.
Ab sofort können Sie auch freie Kundenfelder in Angeboten verwenden. Wir haben diese Woche auch einige Fehler behoben.
Désormais, vous pouvez également utiliser des champs client gratuits dans les devis. Nous avons également corrigé plusieurs bugs cette semaine.
 
Yoobi hotfix 2.10.1 is live

Yoobi hotfix 2.10.1 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • new Vrije velden van een klant/relatie zijn nu ook bij de offerte beschikbaar.
 • improved Offerteregels: hetzelfde product of artikel meerdere keren toevoegen gaf een fout.
 • improved De downloadlink voor de factuurbijlage in de notificatie werkt nu bij nieuwe notificaties.
 • improved Verlofaanvraag volledige contracturen via de app geeft nu geen limietfout meer.
 • improved In de medewerkerplanning doorboeken van een enkele registratie.
 • improved De terug-knop bij een rapport, geopend via Project >> Inzicht gaat nu correct terug naar het project.
 • improved Takenlijst bij workflowbeheer is aangepast zodat deze goed werkt met de custom-taaktypes.
 • improved Mollie Automatische incasso weigering werd niet goed weggeschreven.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.  

Yoobi hotfix 2.10.1 is deployed
The following improvements have been made:

 • new Free fields of a customer/contact are now also available with the quotation.
 • improved Quotation lines: Adding the same product or item multiple times gave an error.
 • improved The invoice attachment download link in the notification now works for new notifications.
 • improved Leave request for full contract hours via the app no ‚Äč‚Äčlonger gives a limit error.
 • improved Transfer a single registration into the employee schedule.
 • improved The back button on a report, opened via Project >> Insight now correctly returns to the project.
 • improved Workflow manager task list has been modified to work well with custom task types.
 • improved Mollie Automatic debit refusal was not written correctly.

If you have any questions about the content of this release, please contact our service desk.
 

Yoobi hotfix 2.10.1 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • neu Freie Felder eines Kunden/Kontakts sind jetzt auch beim Angebot verfügbar.
 • verbessert Angebotszeilen: Das mehrfache Hinzufügen desselben Produkts oder Artikels führte zu einem Fehler.
 • verbessert Der Link zum Herunterladen von Rechnungsanhängen in der Benachrichtigung funktioniert jetzt für neue Benachrichtigungen.
 • verbessert Urlaubsantrag für volle Vertragsstunden über die App gibt keinen Limitfehler mehr.
 • verbessert Einzelanmeldung in den Mitarbeiterzeitplan übertragen.
 • verbessert Die Zurück-Schaltfläche in einem Bericht, der über Project >> Insight geöffnet wurde, kehrt jetzt korrekt zum Projekt zurück.
 • verbessert Die Aufgabenliste des Workflow-Managers wurde so geändert, dass sie gut mit benutzerdefinierten Aufgabentypen funktioniert.
 • verbessert Mollie Automatische Abbuchungsverweigerung wurde nicht korrekt geschrieben.

Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieser Version haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service Desk.  

Yoobi hotfix 2.10.1 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • nouveau Les champs libres d'un client/contact sont désormais également disponibles avec le devis.
 • amélioré Lignes de devis : l'ajout répété du même produit ou article provoquait une erreur.
 • amélioré Le lien de téléchargement de la pièce jointe de la facture dans la notification fonctionne désormais pour les nouvelles notifications.
 • amélioré La demande de congé pour des heures contractuelles complètes via l'application ne donne plus d'erreur de limite.
 • amélioré Transférer une seule inscription dans l'horaire des employés.
 • amélioré Le bouton de retour d'un rapport, ouvert via Projet >> Insight revient désormais correctement au projet.
 • amélioré La liste des tâches du gestionnaire de flux de travail a été modifiée pour fonctionner correctement avec les types de tâches personnalisés.
 • amélioré Le refus de débit automatique Mollie n'a pas été écrit correctement.

Si vous avez des questions sur le contenu de cette version, veuillez contacter notre service d'assistance.
Yoobi support team
 • Gepubliceerd op:
  14-01-2022
 • Gemaakt door:
  Ruthger van der Staal
 • Bijgewerkt op:
  14-01-2022
 • Tag:
  hotfix,open
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: