Yoobi hotfix 2.1.9 is live

Door deze hotfix kun je het maximaal aantal uren per dag op medewerkerniveau bepalen, worden notificaties effectiever, zoek je makkelijker binnen relaties en verdwijnen meerdere bugs.
This hotfix allows you to determine the maximum number of hours per day at employee level, notifications become more effective, you search more easily within relationships and several bugs disappear.
Mit diesem Hotfix können Sie die maximale Anzahl von Stunden pro Tag auf Mitarbeiterebene bestimmen, Benachrichtigungen werden effektiver, Sie können einfacher in Beziehungen suchen und mehrere Fehler verschwinden.
Ce correctif vous permet de déterminer le nombre maximal d’heures par jour au niveau des employés, que les notifications deviennent plus efficaces, que vous recherchez plus facilement dans les relations et que plusieurs bugs disparaissent.

 
Yoobi hotfix 2.1.9 is live

Yoobi hotfix 2.1.9 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • new De instelling voor maximaal aantal uren per dag is nu ook op medewerkerniveau beschikbaar.
 • improved Verlofaanvraag en mutatienotificaties worden voortaan alleen maar verstuurd indien het gebruikersaccount actief is.
 • improved Het filter op 'notitie' bij relatie zoekt nu binnen notitie (-beschrijving) en notities.
 • fix Mobiele app: alle resulaten worden weer getoond bij scrollen door projecten.
 • fix Mobiele app: Bij activiteiten zonder budget wordt geen budgetkolom meer getoond.
 • fix Factuurdatum bij bulk-fiatteren werkt weer.
 • fix Fout in filter op notitie bij relatie verholpen.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.1.9 is deployed
The following improvements have been made:

 • new The setting for a maximum number of hours per day is now also available at employee level.
 • improved Leave request and mutation notifications will from now on only be sent if the user account is active.
 • improved The filter on 'note' in relation now searches within note (description) and notes.
 • fix Mobile app: all results are shown when scrolling through projects.
 • fix Mobile app: For activities without a budget, a budget column is no longer displayed.
 • fix Invoice date with bulk approval works again.
 • fix Fixed an error in the filter on note with relation.

If you have any questions about this release, e-mail our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.1.9 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • new Die Einstellung für eine maximale Anzahl von Stunden pro Tag ist jetzt auch auf Mitarbeiterebene verfügbar.
 • improved Urlaubsantrag und Mutationsbenachrichtigungen werden ab sofort nur noch verschickt, wenn das Benutzerkonto aktiv ist.
 • improved Der Filter für 'Notiz' in Relation sucht jetzt in Notiz (Beschreibung) und Notizen.
 • fix Mobile App: Beim Scrollen durch Projekte werden alle Ergebnisse angezeigt.
 • fix Mobile App: Bei Aktivitäten ohne Budget wird keine Budgetspalte mehr angezeigt.
 • fix Rechnungsdatum mit Sammelfreigabe funktioniert wieder.
 • fix Ein Fehler im Filter auf Notiz mit Relation wurde behoben.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.1.9 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • new Le réglage pour un nombre maximal d'heures par jour est désormais disponible également au niveau de l'employé.
 • improved Les notifications de demande de congé et de mutation ne seront désormais envoyées que si le compte de l'utilisateur est actif.
 • improved Le filtre sur 'note' en relation cherche maintenant dans la note (description) et les notes.
 • fix Application mobile: tous les résultats sont affichés lors du défilement des projets.
 • fix Application mobile: pour les activités sans budget, une colonne de budget n'est plus affichée.
 • fix La date de facturation avec approbation en bloc fonctionne à nouveau.
 • fix Correction d'une erreur dans le filtre sur note avec relation.

Des questions? Envoyez un e-mail à notre centre de services.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  31-10-2019
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  23-01-2020
 • Tag:
  gesloten,hotfix
 • Door:
  Vincent Egt
 • Supporttag: