Yoobi hotfix 2.1.6 is live

Maak projecten direct vanuit de klant aan, diverse andere verbeteringen en bugfixes.
Create projects directly from the customer, various other improvements and bug fixes.
Erstellen Sie Projekte direkt vom Kunden, verschiedene andere Verbesserungen und Fehlerbehebungen.
Créez des projets directement à partir du client, diverses autres améliorations et corrections de bugs.
 
Yoobi hotfix 2.1.6 is live

Yoobi hotfix 2.1.6 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved Nieuw project aanmaken direct vanuit de klant.
 • improved Na opslaan van een detailpagina, wordt de bijbehorende lijst niet meer volledig ververst, maar wordt alleen het geselecteerde element bijgewerkt.
 • improved Dubbelklikken in lijst selecteert niet langer het item, maar opent de detailpagina.
 • fix Html-encodering zoals &amp in de klantnaam in outlook-addin vervangen.
 • fix Fout bij widgetcombinaties, waardoor rapportwidget soms niet geladen wordt, verholpen.
 • fix In de verlofspecificatie werd bij verlofrecht, gebaseerd op geboekte uren, alle registraties van dat jaar gedaan (dat moet zijn alle gewerkte uren tot en met vandaag).
 • fix Rapporten met een maximale periode gaven een onterechte foutmelding wanneer je een rapport wilde maken met als filter dat de datum gelijk moest zijn aan 1 dag.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.1.6 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved Create a new project directly from the customer.
 • improved After saving a detail page, the corresponding list is no longer completely refreshed, but only the selected element is updated.
 • improved Double-clicking in the list no longer selects the item, but opens the detail page.
 • fix Replace html encoding such as & amp in the customer name in outlook-addin.
 • fix Fixed an error in widget combinations, which sometimes causes report widget not to load.
 • fix In the leave specification, in the case of leave entitlement, based on booked hours, all registrations for that year were made (that is, all hours worked up to and including today).
 • fix Reports with a maximum period gave an incorrect error message when you wanted to create a report with the filter that the date should be 1 day.

If you have any questions about this release, contact our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.1.6 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • improved Erstellen Sie ein neues Projekt direkt vom Kunden.
 • improved Nach dem Speichern einer Detailseite wird die entsprechende Liste nicht mehr vollständig aktualisiert, sondern nur das ausgewählte Element wird aktualisiert.
 • improved Durch einen Doppelklick in die Liste wird das Element nicht mehr ausgewählt, sondern die Detailseite geöffnet.
 • fix Ersetzen Sie die HTML-Codierung wie & amp im Kundennamen im Outlook-Addin.
 • fix Fehler in Widget-Kombinationen behoben, der dazu führte, dass das Berichts-Widget manchmal nicht geladen wurde.
 • fix In der Urlaubsspezifikation wurden im Falle eines Urlaubsanspruchs auf der Grundlage der gebuchten Stunden alle Anmeldungen für dieses Jahr vorgenommen (dh alle bis zum heutigen Tag geleisteten Arbeitsstunden).
 • fix Berichte mit einem maximalen Zeitraum ergaben eine falsche Fehlermeldung, als Sie einen Bericht mit dem Filter erstellen wollten, dass das Datum 1 Tag sein sollte.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.1.6 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • improved Créez un nouveau projet directement à partir du client.
 • improved Après avoir enregistré une page de détail, la liste correspondante n'est plus complètement actualisée, mais seul l'élément sélectionné est mis à jour.
 • improved Double-cliquer dans la liste ne sélectionne plus l'élément, mais ouvre la page de détail.
 • fix Remplacez le codage HTML tel que & amp dans le nom du client dans Outlook-Addin.
 • fix Correction d'une erreur dans les combinaisons de widgets, ce qui entraînait parfois le chargement du widget de rapport.
 • fix Dans la spécification de congé, dans le cas du droit au congé, basé sur les heures réservées, toutes les inscriptions pour cette année ont été effectuées (c'est-à-dire toutes les heures travaillées jusqu'à et aujourd'hui).
 • fix Les rapports avec une période maximale donnaient un message d'erreur incorrect lorsque vous vouliez créer un rapport avec le filtre indiquant que la date devait être un jour.

Des questions? Envoyez un e-mail à notre centre de services.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  10-10-2019
 • Gemaakt door:
  Ruthger van der Staal
 • Bijgewerkt op:
  17-04-2020
 • Tag:
  gesloten,hotfix
 • Door:
  Vincent Egt
 • Supporttag: