Yoobi hotfix 2.1.15 is live

- Efficiënter gebruik van notificatie e-mails en bugfixes voor dupliceren orders en financieel dashboard
- More efficient use of notification emails and bug fixes for duplicating orders and financial dashboard
- Effizientere Nutzung von Benachrichtigungs-E-Mails und Fehlerkorrekturen zum Duplizieren von Aufträgen und Finanz-Dashboards
- Utilisation plus efficace des e-mails de notification et des corrections de bogues pour la duplication des commandes et du tableau de bord financier
 
Yoobi hotfix 2.1.15 is live

Yoobi hotfix 2.1.15 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved Project-accordeertaken worden alleen gemailed naar actieve gebruikers
 • fix Bij dupliceren van orderitems en een prijsverhoging kon het voorkomen, dat een regel niet werd gedupliceerd, wanneer er door de prijsverhoging meerdere cijfers achter de komma ontstonden.
 • fix Op het financieel dashboard in het blok 'Status betalingsverwerking' kon het voorkomen, dat niet alle betalingen werden getoond terwijl deze al wel verwerkt waren in yoobi.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.1.15 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved Project approval tasks are only mailed to active users.
 • fix When duplicating order items and a price increase it could happen that a line was not duplicated if the price increase resulted in several decimal places.
 • fix On the financial dashboard in the 'Payment processing status' block it could happen that not all payments were shown while they were already processed in yoobi.

If you have any questions about this release, e-mail our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.1.15 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • improved Projektgenehmigungsaufgaben werden nur an aktive Benutzer gesendet.
 • fix Bei der Verdoppelung von Auftragspositionen und einer Preiserhöhung kann es vorkommen, dass eine Zeile nicht verdoppelt wird, wenn die Preiserhöhung mehrere Nachkommastellen ergibt.
 • fix Im Finanz-Dashboard im Block "Zahlungsstatus" kann es vorkommen, dass nicht alle Zahlungen angezeigt wurden, während sie bereits in yoobi verarbeitet wurden.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.1.15 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • improved Les tâches d'approbation de projet ne sont envoyées qu'aux utilisateurs actifs.
 • fix Lors de la duplication d'articles de commande et d'une augmentation de prix, il peut arriver qu'une ligne ne soit pas dupliquée si l'augmentation de prix entraîne plusieurs décimales.
 • fix Sur le tableau de bord financier dans le bloc «Statut de traitement des paiements», il peut arriver que tous les paiements ne soient pas affichés alors qu'ils étaient déjà traités dans yoobi.

Des questions? Envoyez un e-mail à notre centre de services..

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  12-12-2019
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  23-01-2020
 • Tag:
  gesloten,hotfix
 • Door:
  Vincent Egt
 • Supporttag: