Yoobi hotfix 2.0.16 is live

Je kunt nu met 1 API-actie alle projecten van de organisatie ophalen; ook maak je nòg eenvoudiger medewerkerbudgetten aan
You can now retrieve all projects of the organization with 1 API promotion; you also create even simpler employee budgets
Sie können jetzt alle Projekte der Organisation mit 1 API-Promotion abrufen. Sie erstellen auch noch einfachere Mitarbeiterbudgets
Vous pouvez maintenant récupérer tous les projets de l'organisation avec 1 promotion d'API; vous créez également des budgets d'employés encore plus simples
 
Yoobi hotfix 2.0.16 is live

Yoobi hotfix 2.0.16 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

  • new API: ProjectAllCodes functie om in 1 actie alle projecten van de organisatie op te halen. Alleen ID en code worden terug gegeven.
  • improved Bij het aanmaken van een medewerkerbudget worden alleen de medewerkers opgehaald met registratie rechten.
  • improved Bij het controleren van een financieel budget in de timesheet wordt nu de juiste valuta getoond.
  • improved Onkosten bijlage van verkeerd bestandstype wordt nu afgevangen.
  • improved Verlofopbouw per uur neemt nu toekomstige uren (zoals geplande vakantie) niet meer mee.
  • fix Project wijzigen via de app wijzigde de projectcode, bij instelling automatisch genereren.
  • fix Offerte template: bij datumfull placeholders werd de maand met een hoofdletter gegenereerd.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.0.16 is deployed
The following improvements have been made:

  • new API: ProjectAllCodes function to retrieve all projects of the organization in 1 action. Only ID and code are returned.
  • improved When creating an employee budget, only employees are collected with registration rights.
  • improved When checking a financial budget in the timesheet, the correct currency is now displayed.
  • improved Expense attachment of wrong file type is now captured.
  • improved Leave accrual per hour now no longer includes future hours (such as planned vacation).
  • fix Change project via the app changed the project code, automatically generate when set.
  • fix Quotation template: with date-full placeholders, the month was capitalized.

If you have any questions about this release? e-mail our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.0.16 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

  • new API: ProjectAllCodes-Funktion zum Abrufen aller Projekte der Organisation in einer Aktion. Es werden nur ID und Code zurückgegeben.
  • improved Bei der Erstellung eines Mitarbeiterbudgets werden nur Mitarbeiter mit Registrierungsrechten erfasst.
  • improved Beim Überprüfen eines Finanzbudgets in der Arbeitszeittabelle wird jetzt die richtige Währung angezeigt.
  • improved Aufwandsanhang mit falschem Dateityp wird jetzt erfasst.
  • improved Die Abgrenzung pro Stunde umfasst jetzt nicht mehr die zukünftigen Stunden (z. B. geplante Ferien).
  • fix Projekt wechseln über die App den Projektcode geändert, beim Setzen automatisch generieren.
  • fix Angebotsvorlage: Mit datumsfüllenden Platzhaltern wurde der Monat großgeschrieben.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.0.16 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

  • new API: fonction ProjectAllCodes pour récupérer tous les projets de l'organisation en une seule action. Seuls l'ID et le code sont retournés.
  • improved Lors de la création d'un budget d'employé, seuls les employés sont collectés avec les droits d'enregistrement.
  • improved Lors de la vérification d'un budget financier dans la feuille de temps, la devise correcte est maintenant affichée.
  • improved Les pièces jointes de type de fichier incorrect sont maintenant capturées.
  • improved Les congés accumulés à l'heure n'incluent plus les heures à venir (telles que les vacances planifiées).
  • fix Changer de projet via l'application a changé le code du projet, générer automatiquement une fois défini.
  • fix Modèle de devis: avec les espaces réservés de date complète, le mois a été capitalisé.

Des questions? envoyez un courrier électronique à notre centre de services.

Yoobi support team

  • Gepubliceerd op:
    01-08-2019
  • Gemaakt door:
  • Bijgewerkt op:
    05-09-2019
  • Tag:
    hotfix
  • Door:
    Vincent Egt
  • Supporttag: