Yoobi hotfix 2.0.14 is live

Verbeteringen in API en rechten in de projectrollen
Improvements in API and rights in the project roles
Verbesserungen der API und der Rechte in den Projektrollen
Améliorations de l'API et des droits dans les rôles du projet
 
Yoobi hotfix 2.0.14 is live

Yoobi hotfix 2.0.14 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved Bij het verwijderen van een contactpersoon (of contactgegevens van deze persoon) wordt nu gecontroleerd of het e-mail adres gebruikt wordt bij extern accorderen
 • improved Bij de omschrijving van een product, artikel of projectgroep kun je nu 200 karakters gebruiken (dit was 100). Het veld 'Omschrijving' is opgehoogd naar 2000 karakters 
 • improved Projectrollen: Het recht om de timesheet in te kunnen zien verwijderd. Dit is technisch niet mogelijk en overbodig bij het accorderen van project uren
 • improved Yoobi API: 1) SearchInvoices ook voorzien van een meta attribuut, 2) GetInvoice verzien van alle factuurregels
 • fix Projectmanagers kregen op het dashboard ook het actieblok 'Timesheet accorderen' te zien, wanneer een medewerker niet gekoppeld zat aan een afdeling
 • fix Offertes: Bij Engelstalige offertes werden volledige datums altijd in het Nederlands weergegeven
 • fix Offerte templates en Factuur templates verloren hun opmaak in firefox bij het bewerken er van
 • fix Wanneer een notificatie voor het overschrijden van het budget naar meerdere personen verstuurd werd, werkte de link niet

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.0.14 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved When deleting a contact person (or contact details of this person), it is now checked whether the e-mail address is used for external approval
 • improved When describing a product, article or project group you can now use 200 characters (it was 100). The 'Description' field has been increased to 2000 characters
 • improved Project roles: The right to view the timesheet removed. This is technically not possible and unnecessary when approving project hours
 • improved Yoobi API: 1) SearchInvoices also provided with a meta attribute, 2) GetInvoice overseeing all invoice lines
 • fix Project managers were also shown the action block 'Timesheet approval' on the dashboard when an employee was not linked to a department
 • fix Quotations: For English-language quotes, full dates were always displayed in Dutch
 • fix Quotation templates and Invoice templates lost their layout in firefox when editing it
 • fix When a notification for exceeding the budget was sent to several people, the link did not work

If you have any questions about this release? e-mail our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.0.14 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • improved Beim Löschen eines Ansprechpartners (oder seiner Kontaktdaten) wird nun geprüft, ob die E-Mail-Adresse für die externe Freigabe verwendet wird
 • improved Bei der Beschreibung eines Produkts, Artikels oder einer Projektgruppe können Sie jetzt 200 Zeichen verwenden (es waren 100). Das Feld 'Beschreibung' wurde auf 2000 Zeichen erhöht
 • improved Projektrollen: Das Recht, die entfernte Arbeitszeittabelle anzuzeigen. Dies ist technisch nicht möglich und bei der Genehmigung von Projektstunden nicht erforderlich
 • improved Yoobi-API: 1) SearchInvoices auch mit einem Meta-Attribut versehen, 2) GetInvoice, das alle Rechnungsposten überwacht
 • fix Projektmanagern wurde auch der Aktionsblock "Genehmigung der Arbeitszeittabelle" im Dashboard angezeigt, wenn ein Mitarbeiter keiner Abteilung zugeordnet war
 • fix Zitate: Für englischsprachige Zitate wurden vollständige Daten immer auf Niederländisch angezeigt
 • fix Angebots- und Rechnungsvorlagen haben bei der Bearbeitung in Firefox ihr Layout verloren
 • fix Wenn eine Benachrichtigung wegen Budgetüberschreitung an mehrere Personen gesendet wurde, funktionierte der Link nicht

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.0.14 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • improved Lors de la suppression d'une personne de contact (ou des coordonnées de cette personne), il est maintenant vérifié si l'adresse de messagerie est utilisée pour l'approbation externe.
 • improved Lorsque vous décrivez un produit, un article ou un groupe de projet, vous pouvez maintenant utiliser 200 caractères (c’était 100). Le champ 'Description' a été augmenté à 2000 caractères
 • improved Rôles de projet: Le droit d'afficher la feuille de temps supprimée. Ceci est techniquement impossible et inutile lors de l'approbation des heures de projet
 • improved API Yoobi: 1) SearchInvoices également fourni avec un méta-attribut, 2) GetInvoice supervisant toutes les lignes de facturation
 • fix Les responsables de projet ont également été informés du bloc d'action "Approbation de la feuille de temps" sur le tableau de bord lorsqu'un employé n'était pas lié à un service.
 • fix Citations: pour les citations en anglais, les dates complètes étaient toujours affichées en néerlandais
 • fix Les modèles de devis et les modèles de facturation ont perdu leur présentation dans Firefox lors de la modification
 • fix [Lorsqu'un avis de dépassement du budget a été envoyé à plusieurs personnes, le lien n'a pas fonctionné.

Des questions? envoyez un courrier électronique à notre centre de services.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  19-07-2019
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  02-08-2019
 • Tag:
  hotfix,open
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: