Yoobi hotfix 2.0.13 is live

Verbeterde controle bij het verwijderen van relaties
Improved control when deleting relationships
Verbesserte Kontrolle beim Entfernen von Beziehungen
Meilleur contrôle lors de la suppression de relations
 
Yoobi hotfix 2.0.13 is live

Yoobi hotfix 2.0.13 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved Verbeterde controle bij het verwijderen van relaties
 • improved Bij het zoeken naar een relatie in 'Mijn uren' in de dag weergave, worden inactieve relaties niet meer getoond
 • ​​​​​​​improved Planning: De huidige dag is nu direct zichtbaar bij een grote planning-periode
 • fix Het is weer mogelijk een PDF te maken van de facturen in een gefilterde facturen lijst
 • fix [Het tabblad 'facturen' bij relaties gaf een fout wanneer de kolom 'vervallen dagen' werd getoond in de lijst
 • fix Bij het importeren van projecttarieven worden de tarieven weer gesynchroniseerd
 • fix Planning: Projectperiode wijzigen werkt weer na het verwijderen van geplande activiteiten

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.0.13 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved Improved control when deleting relationships
 • improved When searching for a relationship in 'My hours' in the day view, inactive relationships are no longer displayed
 • improved Planning: The current day is now immediately visible with a large planning period
 • fix It is again possible to create a PDF of the invoices in a filtered invoice list
 • fix The 'invoices' tab for relations gave an error when the 'expired days' column was shown in the list
 • fix When importing project rates, the rates are synchronized again
 • fix [Planning: Change project period works again after deleting planned activities

If you have any questions about this release? E-mail our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.0.13 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • improved Meilleur contrôle lors de la suppression de relations
 • improved Lors de la recherche d'une relation dans "Mes heures" dans la vue du jour, les relations inactives ne sont plus affichées.
 • improved Planning: le jour actuel est immédiatement visible avec une grande période de planning
 • fix Il est à nouveau possible de créer un PDF des factures dans une liste de factures filtrée
 • fix L'onglet "factures" pour les relations renvoyait une erreur lorsque la colonne "jours expirés" était affichée dans la liste
 • fix Lors de l'importation de taux de projet, les taux sont à nouveau synchronisés
 • fix Planning: la période de modification du projet fonctionne à nouveau après la suppression des activités planifiées

Des questions? Envoyez un courrier électronique à notre centre de services.
 

Yoobi hotfix 2.0.13 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • improved Verbesserte Kontrolle beim Entfernen von Beziehungen
 • improved Wenn Sie in der Tagesansicht unter "Meine Stunden" nach einer Beziehung suchen, werden inaktive Beziehungen nicht mehr angezeigt
 • improved Planung: Der aktuelle Tag ist jetzt mit einem großen Planungszeitraum sofort sichtbar
 • fix Es ist wieder möglich, ein PDF der Rechnungen in einer gefilterten Rechnungsliste zu erstellen
 • fix Auf der Registerkarte "Rechnungen" für Beziehungen wurde ein Fehler angezeigt, als die Spalte "Abgelaufene Tage" in der Liste angezeigt wurde
 • fix Beim Importieren von Projektraten werden die Raten erneut synchronisiert
 • fix Zeitplan: Projektzeitraum ändern funktioniert nach dem Löschen geplanter Aktivitäten wieder

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.


Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  12-07-2019
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  12-07-2019
 • Tag:
  hotfix,open
 • Door:
  Iris Keim
 • Supporttag: