Yoobi hotfix 2.0.10 is live

Hotfix 2.0.10 we hebben enkele verbeteringen doorgevoerd en bugs bij facturatiemodule en de tarievenmodule opgelost.
Hotfix 2.0.10 We have made some improvements and solved bugs with the invoicing module and the rate module.
Hotfix 2.0.10 Nous avons apporté des améliorations et résolu des problèmes avec le module de facturation et le module de tarification.
Hotfix 2.0.10 Wir haben einige Verbesserungen vorgenommen und Fehler im Rechnungsmodul und im Tarifmodul behoben.
Yoobi hotfix 2.0.10 is live

Yoobi hotfix 2.0.10 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • Vanaf volgende week vrijdag 28 juni zal het niet meer mogelijk zijn om terug te keren naar de oude versie.
 • improved De week-timesheet, bereikbaar via de medewerkerlijst, toont nu ook de opties inklappen en terug-knop
 • improved Bij een verlofmutatie is de terug-knop toegevoegd
 • improved Bij factuur PDF-download dezelfde volgorde aangehouden als de lijst zodra de optie "selecteer alles" is gebruikt
 • improved Nmbrs: Indien er gaten zijn tussen de laatste periode in Yoobi en de huidige periode in Nmbrs dan worden deze opgevuld zodat er alsnog kan worden aangeboden aan Nmbrs
 • improved iMuis koppeling: debiteuren hebben nu altijd een unieke zoeksleutel op basis van het debiteurnummer
 • fix Bij het importeren van tariefperiodes werd gezocht naar alle tariefperiodes om te kunnen koppelen, maar concept-tariefperiodes moeten hierbij worden uitgesloten
 • fix Bij het wijzigen van een contactpersoon trad een validatie fout op, waardoor de gekoppelde contactpersonen werden verwijderd.
 • fix De link bij de notificatie van een "inkomend gesprek" werkt weer
 • fix De controle op het tonen en verwerken van facturen conflicteerde bij de rollen: afdelingsmanager en projectmanager. Niet alle facturen waren zichtbaar voor projectmanagers
 • fix CRM taken werden soms niet getoond door een ontbrekend attribuut op de achtergrond.
 • fix Label voor notificatie: "geannuleerde taak" was niet vertaald
 • fix Organisatie notificaties zoals het het "maximaal aantal gebruikers bereikt" wordt nu ook naar de Yoobi beheerders verstuurd ipv. alleen naar de administrators.
 • fix Yoobi APP: Overwerkpercentages die niet actief waren werden in sommige gevallen toch getoond in de Yoobi APP.
 • fix  Er trad een foutmelding bij factuur momenten in de order indien er een proforma factuur was aangemaakt
 • fix Concept en goedgekeurde facturen worden niet meer meegenomen als zijnde "vervallen facturen"

Als u vragen heeft over de inhoud van deze release kunt u contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.0.10 is deployed
The following improvements have been made:

 • Vanaf volgende week vrijdag 28 juni zal het niet meer mogelijk zijn om terug te keren naar de oude versie.
 • improved The week timesheet, accessible via the employee list, now also shows the options of collapsing and the back button
 • improved With a leave mutation, the back button has been added
 • improved In the case of a PDF download invoice, use the same order as the list once the "select all" option is used
 • improved Nmbrs: If there are gaps between the last period in Yoobi and the current period in Nmbrs, these will be filled so that you can still be offered to Nmbrs
 • improved iMuis integration: debtors now always have a unique search key based on the debtor number
 • fix When importing tariff periods, all tariff periods were searched for in order to link, but draft tariff periods should be excluded
 • fix When changing a contact, a validation error occurred, whereby the linked contacts were deleted.
 • fix The link to the notification of an "incoming call" works again
 • fix The control of showing and processing invoices conflicted with the roles: department manager and project manager. Not all invoices were visible to project managers
 • fix CRM tasks were sometimes not shown due to a missing attribute in the background.
 • fix Label for notification: "canceled task" was not translated
 • fix Organization notifications such as the "maximum number of users reached" is now also sent to the Yoobi administrators instead of. only to the administrators.
 • fix Yoobi APP: Overtime rates that were not active were in some cases shown in the Yoobi APP.
 • fix There was an error message with invoice moments in the order if a pro forma invoice was created
 • fix Concept and approved invoices are no longer included as "expired invoices"

If you have any questions about this release? e-mail our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.0.10 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • Vanaf volgende week vrijdag 28 juni zal het niet meer mogelijk zijn om terug te keren naar de oude versie.
 • improved [-- Voeg hier verbeterde content toe --]
 • improved [-- Voeg hier verbeterde content toe --]
 • improved [-- Voeg hier verbeterde content toe --]
 • improved [-- Voeg hier verbeterde content toe --]
 • improved [-- Voeg hier verbeterde content toe --]
 • fix [-- Voeg hier bugfix content toe --]
 • fix [-- Voeg hier bugfix content toe --]
 • fix [-- Voeg hier bugfix content toe --]
 • fix [-- Voeg hier bugfix content toe --]
 • fix [-- Voeg hier bugfix content toe --]
 • fix [-- Voeg hier bugfix content toe --]
 • fix [-- Voeg hier bugfix content toe --]
 • fix [-- Voeg hier bugfix content toe --]
 • fix [-- Voeg hier bugfix content toe --]
 • fix [-- Voeg hier bugfix content toe --]

Des questions? envoyez un courrier électronique à notre centre de services.
 

Yoobi hotfix 2.0.10 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • Vanaf volgende week vrijdag 28 juni zal het niet meer mogelijk zijn om terug te keren naar de oude versie.
 • improved [-- Voeg hier verbeterde content toe --]
 • improved [-- Voeg hier verbeterde content toe --]
 • improved [-- Voeg hier verbeterde content toe --]
 • improved [-- Voeg hier verbeterde content toe --]
 • improved [-- Voeg hier verbeterde content toe --]
 • fix [-- Voeg hier bugfix content toe --]
 • fix [-- Voeg hier bugfix content toe --]
 • fix [-- Voeg hier bugfix content toe --]
 • fix [-- Voeg hier bugfix content toe --]
 • fix [-- Voeg hier bugfix content toe --]
 • fix [-- Voeg hier bugfix content toe --]
 • fix [-- Voeg hier bugfix content toe --]
 • fix [-- Voeg hier bugfix content toe --]
 • fix [-- Voeg hier bugfix content toe --]
 • fix [-- Voeg hier bugfix content toe --]

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.


Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  20-06-2019
 • Gemaakt door:
  Vincent Egt
 • Bijgewerkt op:
  28-06-2019
 • Tag:
  hotfix
 • Door:
  Vincent Egt
 • Supporttag: