Yoobi hotfiix 2.2.11 is live

- Bugfixes en verbeteringen voor Projecten, Koppelingen en CRM.
- Bug fixes and improvements for Projects, Links and CRM.
- Fehlerbehebungen und Verbesserungen für Projekte, Links und CRM.
- Corrections de bugs et améliorations pour les projets, les liens et le CRM.
 
Yoobi hotfiix 2.2.11 is live

Yoobi hotfix 2.2.11 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved Bij het aanmaken van een nieuwe taak, waarbij wordt aangegeven "direct afronden", zal er geen notificatie meer verstuurd worden.
 • improved Bij mobiel inloggen met Microsoft is "microsoft toestemming" vervangen door een success page of een error page.
 • improved API getProjects: uitbreiding met customer struct. klantcode en klantnaam en een self.
 • fix Bij projecten werden maximaal 10 bijlagen getoond, ook al waren er meer bijlagen.
 • fix Wanneer een medewerker een projectrol heeft met recht op project accorderen, dan kreeg deze medewerker ook toegang tot timesheet accorderen en kon dan timesheets accorderen.
 • fix Outlook subcription API-call fixed.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.2.11 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved Bug fixes and improvements for Projects, Links and CRM. - When creating a new task, which says "complete immediately", no more notification will be sent.
 • improved For mobile login with Microsoft, "microsoft permission" has been replaced by a success page or an error page.
 • improved API getProjects: extension with customer struct. customer code and customer name and a self.
 • fix A maximum of 10 attachments were shown for projects, even though there were more attachments.
 • fix When an employee has a project role with the right to approve a project, this employee also got access to timesheet approval and could then approve timesheets.
 • fix Outlook subcription API call fixed.

If you have any questions about this release, contact our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.2.11 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • improved Fehlerbehebungen und Verbesserungen für Projekte, Links und CRM. - Beim Erstellen einer neuen Aufgabe mit der Aufschrift "Sofort abschließen" wird keine Benachrichtigung mehr gesendet.
 • improved Bei der mobilen Anmeldung mit Microsoft wurde "Microsoft-Berechtigung" durch eine Erfolgsseite oder eine Fehlerseite ersetzt.
 • improved API getProjects: Erweiterung mit Kundenstruktur. Kundencode und Kundenname und ein Selbst.
 • fix Für Projekte wurden maximal 10 Anhänge angezeigt, obwohl mehr Anhänge vorhanden waren.
 • fix Wenn ein Mitarbeiter eine Projektrolle mit dem Recht hat, ein Projekt zu genehmigen, hat dieser Mitarbeiter auch Zugriff auf die Genehmigung der Arbeitszeittabelle und kann dann Arbeitszeittabellen genehmigen.
 • fix Outlook-Abonnement-API-Aufruf behoben.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.2.11 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • improved Corrections de bugs et améliorations pour les projets, les liens et le CRM - Lors de la création d'une nouvelle tâche, qui dit "terminer immédiatement", plus aucune notification ne sera envoyée.
 • improved Pour la connexion mobile avec Microsoft, «Microsoft permission» a été remplacé par une page de réussite ou une page d'erreur.
 • improved API getProjects: extension avec structure client. code client et nom du client et un soi.
 • fix Les projets ont montré un maximum de 10 pièces jointes, même s'il y avait plus de pièces jointes.
 • fix Lorsqu'un employé a un rôle de projet avec le droit d'approuver un projet, cet employé a également accès à l'approbation des feuilles de temps et peut ensuite approuver les feuilles de temps.
 • fix Appel de l'API de souscription Outlook corrigé.

Des questions? Envoyez un e-mail à notre centre de services.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  09-04-2020
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  10-04-2020
 • Tag:
  hotfix,open
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: