Hotfix 2.16.2 is live

Deze week in de schijnwerpers: Onze nieuwste update verbetert de project-API, vereenvoudigt het bijwerken van projecten en verwijdert storende waarschuwingsmeldingen.
Highlights of this week: Our latest updates enhance the project API, streamline project updates, and eliminate annoying warning messages.
Höhepunkte dieser Woche: Unsere neuesten Updates verbessern die Projekt-API, optimieren Projektaktualisierungen und beseitigen lästige Warnmeldungen.
Moments forts de la semaine : Nos dernières mises à jour améliorent l'API de projet, simplifient les mises à jour de projet et éliminent les messages d'avertissement gênants..
 
Hotfix 2.16.2 is live

Yoobi hotfix 2.16.2 is uitgebracht
De volgende verbeteringen en bugfix zijn doorgevoerd:

 • improved API GET projects: Uitgebreid met projectrollen. Dit element was al aanwezig in GET PROJECT, maar nu dus ook in de lijst van alle projecten. Gebruik hiervoor de parameter: includeProjectroles.
 • improved API PUT/POST PROJECT: Linkprojectemployee: Werkt nu ook bij bestaande projecten. Je kunt nu dus bij een bestaand project medewerkers toevoegen aan de registratierechten.
 • improved API PUT/POST PROJECT: Activities: Voor het bijwerken van een project zijn geen activiteiten meer nodig in het JSON-pakket. Dit versimpelt het updateproces.
 • improved Actuele planning: In de actuele planning werd elke keer een waarschuwingsmelding getoond indien er in de readonly planning werd geklikt. Deze melding is nu verwijderd.
 • fix Onkostendeclaratielijst: Wanneer de onkostendatum niet gelijk was aan de timesheetdeclaratiedatum, was de projectkolom in de lijst niet gevuld.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release kun je contact opnemen met ons support team.
 

Yoobi hotfix 2.16.2 has been released
The following improvements and bugfixes have been made:

 • improved API GET projects: Uitgebreid met projectrollen. Dit element was al aanwezig in GET PROJECT, maar nu dus ook in de lijst van alle projecten. Gebruik hiervoor de parameter: includeProjectroles.
 • improved API PUT/POST PROJECT: Linkprojectemployee: Now works with existing projects as well. You can now add employees to the registration rights of an existing project.
 • improved API PUT/POST PROJECT: Activities: No longer required for updating a project in the JSON package. This simplifies the update process.
 • improved Current planning: In the current planning, a warning message was displayed every time you clicked in the readonly planning. This message has now been removed.
 • fix Expense claim list: When the expense date was not the same as the timesheet declaration date, the project column in the list was not filled.

If you have any questions about the content of this release, please contact our support team.
 

Yoobi Hotfix 2.16.2 wurde veröffentlicht
Folgende Verbesserungen und Bugfix wurden vorgenommen:

 • neu API GET-Projekte: Erweitert um Projektrollen. Dieses Element war bereits in GET PROJECT vorhanden, ist aber jetzt auch in der Liste von allen Projekten enthalten. Verwenden Sie den Parameter: includeProjectroles.
 • verbessert API PUT/POST-PROJEKT: Linkprojektmitarbeiter: Funktioniert jetzt auch bei bestehenden Projekten. Sie können jetzt Mitarbeiter zu den Anmeldeberechtigungen eines bestehenden Projekts hinzufügen.
 • verbessert API PUT/POST-PROJEKT: Aktivitäten: Für die Aktualisierung eines Projekts sind keine Aktivitäten mehr im JSON-Paket erforderlich. Dies vereinfacht den Aktualisierungsprozess.
 • verbessert Aktuelle Planung: In der aktuellen Planung wurde bei jedem Klicken in der schreibgeschützten Planung eine Warnmeldung angezeigt. Diese Meldung wurde jetzt entfernt.
 • korrektur Spesenabrechnungsliste: Wenn das Spesendatum nicht mit dem Zeitpunkt der Zeiterfassung übereinstimmte, wurde die Projektsäule in der Liste nicht ausgefüllt.

Bei Fragen zum Inhalt dieser Version kontaktieren Sie bitte unser Support-Team.
 

La mise à jour Yoobi 2.16.2 est disponible
Les améliorations suivantes et la correction de bug ont été apportées :

 • amélioré API GET projets : Étendue avec des rôles de projet. Cet élément était déjà présent dans GET PROJECT, mais il est désormais également inclus dans la liste de tous les projets. Utilisez le paramètre : includeProjectroles.
 • amélioré API PUT/POST PROJET : Linkprojectemployee : Fonctionne désormais également avec des projets existants. Vous pouvez désormais ajouter des employés aux droits d'enregistrement d'un projet existant.
 • amélioré API PUT/POST PROJET : Activités : Pour mettre à jour un projet, aucune activité n'est plus nécessaire dans le package JSON. Cela simplifie le processus de mise à jour.
 • amélioré Planification actuelle : Dans la planification actuelle, un message d'avertissement s'affichait à chaque clic dans la planification en lecture seule. Cette message a maintenant été supprimé.
 • correction Liste des notes de frais : Lorsque la date de frais n'était pas la même que la date de déclaration de la feuille de temps, la colonne du projet dans la liste n'était pas remplie.

Si vous avez des questions sur le contenu de cette mise à jour, veuillez contacter notre équipe de support.
 • Gepubliceerd op:
  15-09-2023
 • Gemaakt door:
  Ruthger van der Staal
 • Bijgewerkt op:
  15-09-2023
 • Tag:
  hotfix,open
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: