Yoobi hotfix 2.5.43 is live

Deze week onder andere extra mogelijkheden voor je relaties binnen CRM, een completer rapport 'Onderhanden werk' en verschillende bugfixes.
This week, among other things, extra possibilities for your relations within CRM, a more complete report 'Work in progress' and various bug fixes.
Diese Woche unter anderem zusätzliche Möglichkeiten für Ihre Beziehungen im CRM, ein vollständigerer Bericht 'In Arbeit' und verschiedene Fehlerbehebungen.
Cette semaine, entre autres, des possibilités supplémentaires pour vos relations au sein du CRM, un rapport 'Work in progress' plus complet et diverses corrections de bugs.
 
Yoobi hotfix 2.5.43 is live

Yoobi hotfix 2.5.43 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • new CRM relatie-connecties: Je kunt connecties aan relaties koppelen - deze connecties hebben nu ook een directe doorlink. Je kan dus gelijk doorspringen naar een connectie vanuit een relatie.
 • improved Rapport "Onderhanden werk" houdt nu in de prognosekolom rekening met uren die al gefactureerd zijn, maar buiten de rapport-selectieperiode vallen.
 • improved Project accorderen en extern accorderen popups hebben verbeterde interactie.
 • improved API methode: crmSaleDetail >> objectNotes uitgebreid met username.
 • fix Bij de koppeling met eaccounting werd ten onrechte een verschilregel toegevoegd, wanneer het om een creditfactuur gaat.
 • fix Terugkoppeling na een Mollie SEPA bevestiging gaf in sommige gevallen een error.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.5.43 is deployed
The following improvements have been made:

 • new CRM relation connections: You can link connections to relations - these connections now also have a direct through link. So you can jump straight to a connection from a relationship.
 • improved Work in progress report now considers hours already billed but outside the report in the forecast column selection period.
 • improved Project approval and external approval popups have improved interaction.
 • improved API method: crmSaleDetail >> objectNotes extended with username.
 • fix In the link with eaccounting, a difference line was incorrectly added when it concerns a credit invoice.
 • fix Feedback after a Mollie SEPA confirmation gave an error in some cases.

If you have any questions about this release, contact our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.5.43 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • neu CRM-Beziehungsverbindungen: Sie können Verbindungen mit Beziehungen verknüpfen - diese Verbindungen haben jetzt auch einen direkten Durchgang Verknüpfung. So können Sie aus einer Beziehung direkt zu einer Verbindung springen.
 • verbessert Der Bericht "Arbeiten in Arbeit" berücksichtigt jetzt bereits abgerechnete Stunden, die jedoch außerhalb des Berichts im Auswahlzeitraum der Prognosespalte liegen.
 • verbessert Projektgenehmigung und externe Genehmigungs-Popups haben die Interaktion verbessert.
 • verbessert API-Methode: crmSaleDetail >> objectNotes mit Benutzernamen erweitert.
 • fix Im Link mit eaccounting wurde bei einer Gutschriftsrechnung fälschlicherweise eine Differenzzeile hinzugefügt.
 • fix Feedback, nachdem eine Mollie SEPA-Bestätigung in einigen Fällen einen Fehler ergab.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.5.43 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • nouvelles connexions de relation CRM : vous pouvez lier des connexions à des relations - ces connexions ont désormais également un accès direct relier. Ainsi, vous pouvez passer directement à une connexion à partir d'une relation.
 • amélioré Le rapport des travaux en cours prend désormais en compte les heures déjà facturées mais en dehors du rapport dans la période de sélection de la colonne de prévision.
 • amélioré Les fenêtres contextuelles d'approbation de projet et d'approbation externe ont amélioré l'interaction.
 • améliorée méthode API: crmSaleDetail >> objectNotes étendu avec le nom d'utilisateur.
 • correctif Dans le lien avec la comptabilité électronique, une ligne de différence a été ajoutée à tort lorsqu'il s'agit d'une facture de crédit.
 • correctif Les commentaires après une confirmation Mollie SEPA ont donné une erreur dans certains cas.

Si vous avez des questions sur le contenu de cette version, veuillez contacter notre service d`assistance.
Yoobi support team
 • Gepubliceerd op:
  02-09-2021
 • Gemaakt door:
  Ruthger van der Staal
 • Bijgewerkt op:
  03-09-2021
 • Tag:
  open,hotfix
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: