Yoobi hotfix 2.5.37 is live

Deze week verschillende verbeteringen voor facturatie en in het projectoverzicht. Bovendien diverse bugfixes.
Several improvements for invoicing and in the project overview this week. In addition, various bug fixes.
Mehrere Verbesserungen bei der Rechnungsstellung und in der Projektübersicht diese Woche. Außerdem diverse Bugfixes.
Plusieurs améliorations pour la facturation et dans l'aperçu du projet cette semaine. En outre, diverses corrections de bugs.
 
Yoobi hotfix 2.5.37 is live

Yoobi hotfix 2.5.37 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved De kolom 'Klant' in de lijst Projecten heet nu 'Relatie', zoals elders in Yoobi ook wordt gebruikt.
 • improved Systeemmeldingen van een factuur worden nu allemaal getoond indien er meerdere zijn.
 • improved Bij het toevoegen van onkostendeclaraties via de webapplicatie, werd de bijlage in sommige gevallen niet goed getoond. Dit is voor nieuwe declaraties verholpen en er is een tijdelijke 'PDF Verversen'-knop voor bestaande niet goed getoonde PDF's.
 • fix Bij het goedkeuren van een offerte, wordt de functie van de nieuwe contactpersoon nu ook (correct) opgeslagen.
 • fix Projecten kunnen nu gesloten worden vanuit de lijst.
 • fix Contactpersoon konden in sommige situaties niet geopend worden.
 • fix De knop 'Wachtwoord vergeten' in de app gaf een foute url in de mail, als de hele url in de domeinnaam stond.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.5.37 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved The column 'Customer' in the Projects list is now called 'Relation', as used elsewhere in Yoobi .
 • improved System messages of an invoice are now all shown if there are several.
 • improved When adding expense reports via the web application, the attachment was not displayed properly in some cases. This has been fixed for new declarations and there is a temporary 'Refresh PDF' button for existing not properly displayed PDFs.
 • fix When approving a quote, the position of the new contact person is now also (correctly) saved.< /li>
 • fix Projects can now be closed from the list.
 • fix Contact could not be opened in some situations.
 • fix The 'Forgot password' button in the app gave an incorrect url in the mail, if the whole url in the domain name was.

If you have any questions about this release, e-mail our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.5.37 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • verbessert Die Spalte 'Kunde' in der Projektliste heißt jetzt 'Beziehung', wie an anderer Stelle in Yoobi .
 • verbessert Systemmeldungen einer Rechnung werden jetzt alle angezeigt, wenn mehrere vorhanden sind.
 • verbessert Beim Hinzufügen von Spesenabrechnungen über die Webanwendung wurde der Anhang teilweise nicht richtig angezeigt. Dies wurde bei neuen Deklarationen behoben und es gibt einen temporären 'Refresh PDF'-Button für bestehende, nicht richtig angezeigte PDFs.
 • fix Bei der Angebotsfreigabe wird nun auch die Position des neuen Ansprechpartners (korrekt) gespeichert.
 • fix Projekte können jetzt aus der Liste geschlossen werden.
 • fix Kontakt konnte in manchen Situationen nicht geöffnet werden.
 • fix Die Schaltfläche "Passwort vergessen" in der App hat eine falsche URL in der E-Mail angezeigt, wenn die gesamte URL in der Domainname war.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.5.37 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • amélioré La colonne « Client » dans la liste des projets est désormais appelée « Relation », comme utilisé ailleurs dans Yoobi .
 • amélioré Les messages système d'une facture sont désormais tous affichés s'il y en a plusieurs.
 • amélioré Lors de l'ajout de notes de frais via l'application Web, la pièce jointe ne s'affichait pas correctement dans certains cas. Cela a été corrigé pour les nouvelles déclarations et il existe un bouton temporaire « Actualiser le PDF » pour les fichiers PDF existants qui ne s'affichent pas correctement.
 • correctif Lors de l'approbation d'un devis, la position de la nouvelle personne de contact est désormais également (correctement) enregistrée.
 • correctif Les projets peuvent désormais être fermés à partir de la liste.
 • correctif Le contact n'a pas pu être ouvert dans certaines situations.
 • correctif Le bouton « Mot de passe oublié » dans l'application a donné une URL incorrecte dans le courrier, si l'URL entière est dans le nom de domaine était.

Si vous avez des questions sur le contenu de cette version, veuillez contacter notre service d`assistance.
Yoobi support team
 • Gepubliceerd op:
  22-07-2021
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  23-07-2021
 • Tag:
  open,hotfix
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: