Yoobi hotfix 2.1.7 is live

- Download taken opnieuw naar agenda, schermen overzichtelijker en geen login issues meer.
- Re-download tasks to agenda, screens more clearly and no more login issues.
- Laden Sie die Aufgaben erneut auf die Agenda herunter, und zeigen Sie die Bildschirme übersichtlicher an.
- Re-télécharger les tâches dans l'agenda, les écrans plus clairement et plus de problèmes de connexion.
Yoobi hotfix 2.1.7 is live

Yoobi hotfix 2.1.7 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • new Taak kan weer naar agenda gedownload worden via acties-knop.
 • improved Dagen die buiten de contractperiode liggen, zullen niet meer worden meegenomen in de overwerkberekening.
 • improved "Detailblokken beheren" valt niet meer over de acties-dropdown.
 • improved Inzicht popup dropdown opent altijd in beeld.
 • improved Taak herhaling per aantal/tot einddatum selecteert direct de keuze bij invoerveld.
 • fix Na een Microsoft login werd de sessie beëindigd door een foutieve instelling en aanroep naar de Microsoft API.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.1.7 is deployed
The following improvements have been made:

 • new Re-download task to calendar downloaded via actions button.
 • improved Days that are outside the contract period will no longer be included in the overtime calculation.
 • improved "Managing detail blocks" is no longer about the action dropdown.
 • improved Insight popup dropdown always opens on screen.
 • improved Task repetition per number / until end date immediately selects the choice at the input field.
 • fix After a Microsoft login, the session was terminated due to an incorrect setting and call to the Microsoft API.

If you have any questions about this release, e-mail our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.1.7 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • new Aufgabe erneut in den Kalender herunterladen, der über die Schaltfläche "Aktionen" heruntergeladen wurde.
 • improved Tage, die außerhalb der Vertragslaufzeit liegen, werden nicht mehr in die Überstundenberechnung einbezogen.
 • improved Bei "Verwalten von Detailblöcken" geht es nicht mehr um die Dropdown-Aktion.
 • improved Einsicht-Popup-Dropdown wird immer auf dem Bildschirm geöffnet.
 • improved Aufgabenwiederholung pro Nummer / bis Enddatum wählt sofort die Auswahl im Eingabefeld.
 • fix Nach einer Microsoft-Anmeldung wurde die Sitzung aufgrund einer falschen Einstellung beendet und die Microsoft-API aufgerufen.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.1.7 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • new Re-télécharger la tâche sur l'agenda téléchargé via le bouton d'actions.
 • improved Les jours en dehors de la période du contrat ne seront plus inclus dans le calcul des heures supplémentaires.
 • improved "Gérer les blocs de détail" ne concerne plus le menu déroulant des actions.
 • improved La liste déroulante Insight popup s’ouvre toujours à l’écran.
 • improved La répétition de tâches par numéro / jusqu'à la date de fin sélectionne immédiatement le choix dans le champ de saisie.
 • fix Après une connexion Microsoft, la session s'est terminée par un paramètre incorrect et un appel à l'API Microsoft.

Des questions? Envoyez un e-mail à notre centre de services.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  17-10-2019
 • Gemaakt door:
  Ruthger van der Staal
 • Bijgewerkt op:
  23-01-2020
 • Tag:
  gesloten,hotfix
 • Door:
  Vincent Egt
 • Supporttag: