Yoobi hotfix 2.7.2 is live

Vanaf nu kunnen ook self-billing facturen worden doorgezet naar je boekhoudpakket. Verder een API verbetering en enkele bugfixes.
From now on, self-billing invoices can also be transferred to your accounting package. Also an API improvement and some bug fixes.
Ab sofort können auch Gutschriftsrechnungen in Ihr Buchhaltungspaket übernommen werden. Auch eine API-Verbesserung und einige Fehlerbehebungen.
Désormais, les factures d'auto-facturation peuvent également être transférées dans votre progiciel comptable. Également une amélioration de l'API et quelques corrections de bugs.
 
Yoobi hotfix 2.7.2 is live

Yoobi hotfix 2.7.2 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • new Boekhoudkoppeling Accountview voor self-billing facturen: SB-facturen worden nu ook direct in Accountview geplaatst en ook de betalingen worden gecontroleerd.
 • new Boekhoudkoppeling Exact online voor self-billing facturen: SB facturen worden nu ook direct in Exact online geplaatst en ook de betalingen worden gecontroleerd.
 • improved API: in de put van de "customers" request overschrijft de waarde van de kolom "billinge-mail" voortaan de waarde van het factuur e-mailadres van de klant.
 • fix Wanneer er geen startregistratiedatum was ingevuld bij het aanmaken van een medewerker, dan trad er een fout op.
 • fix Contactpersoon bij orders was in de laatste release vervallen maar is nu weer terug.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.7.2 is deployed
The following improvements have been made:

 • new Accounting link Accountview for self-billing invoices: SB invoices are now also placed directly in Accountview and payments are also checked.
 • new Exact online accounting link for self-billing invoices: SB invoices are now also placed directly in Exact online and payments are also checked.
 • improved API: in the well of the "customers" request overrides the value of the column "billinge-mail" henceforth the value of the invoice e-mail address of the customer.
 • fix If no start registration date was entered when creating an employee, an error occurred.
 • fix Contact on orders expired in the last release but is now back.

If you have any questions about this release, contact our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.7.2 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • neu Abrechnungslink Accountview für Gutschriftsrechnungen: SB-Rechnungen werden jetzt auch direkt in Accountview platziert und Zahlungen werden ebenfalls überprüft.
 • neu Exakter Online-Buchhaltungslink für Gutschriftsrechnungen: SB-Rechnungen werden jetzt auch direkt in Exact hinterlegt online und Zahlungen werden ebenfalls geprüft.
 • verbessert API: im Brunnen der "Kunden"-Anfrage überschreibt der Wert der Spalte "billing-mail" fortan der Wert der Rechnungs-E-Mail-Adresse des Kunden.
 • fix Wenn beim Anlegen eines Mitarbeiters kein Startdatum eingegeben wurde, ist ein Fehler aufgetreten.
 • fix Kontakt für Bestellungen, die in der letzten Version abgelaufen sind, aber jetzt wieder da sind.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.7.2 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • nouveau Lien comptable Accountview pour les factures d'auto-facturation : les factures SB sont désormais également placées directement dans Accountview et les paiements sont également contrôlés.
 • nouveau Lien de comptabilité en ligne Exact pour les factures d'auto-facturation : les factures SB sont désormais également placées directement dans Exact en ligne et les paiements sont également contrôlés.
 • améliorée API - dans le puits de la requête « clients » remplace la valeur de la colonne « billingage-mail » désormais la valeur de l'adresse e-mail de facturation du client.
 • correctif Si aucune date de début d'inscription n'a été saisie lors de la création d'un employé, une erreur s'est produite.
 • correctif Le contact sur les commandes a expiré dans la dernière version mais est maintenant de retour.

Si vous avez des questions sur le contenu de cette version, veuillez contacter notre service d`assistance.
Yoobi support team
 • Gepubliceerd op:
  22-10-2021
 • Gemaakt door:
  Ruthger van der Staal
 • Bijgewerkt op:
  13-01-2022
 • Tag:
  hotfix,gesloten
 • Door:
  Vincent Egt
 • Supporttag: