Yoobi hotfix 2.6.0 is live

Deze week nieuwe look and feel voor accordeerschermen (offertes, extern accorderen en project accorderen! Verder verbeteringen voor projectenimport, Inzichtrapporten en de Nmbrs-koppeling.
New look and feel for approval screens this week (quotes, external approval and project approval! Further improvements for project import, Insight reports and the Nmbrs link.
Neuer Look and Feel für Freigabebildschirme diese Woche (Angebote, externe Freigabe und Projektfreigabe! Weitere Verbesserungen für Projektimport, Insight-Berichte und den Nmbrs-Link.
Nouveau look and feel pour les écrans d'approbation cette semaine (devis, approbation externe et approbation de projet ! Améliorations supplémentaires pour l'importation de projet, les rapports Insight et le lien Nmbrs.
 
Yoobi hotfix 2.6.0 is live

Yoobi hotfix 2.6.0is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • new Nieuwe layout en styling voor de accordeerschermen van Offertes, Extern accorderen en Project accorderen.
 • improved Nmbrs koppeling; extra trefwoord; Kilometers zakelijk-belast voor een verdere uitsplitsing van kilometers.
 • improved Import project (via API of excel): uitbreiding voor linkprojectemployee. Hier kunnen nu ook naam afdeling/code aan toegevoegd worden. Hiermee kan je naast medewerkers ook direct afdelingen koppelen aan de registratierechten.
 • improved Inzichtrapporten met bron Budget: 2 nieuwe kolommen, en wel "Aantal x verkooptarief" en "Aantal x kostprijs".
 • fix Opslaan van contacpersonen werkte in sommige gevallen niet goed.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, dan kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.6.0is deployed
The following improvements have been made:

 • new New layout and styling for the approval screens of Quotations, External approval and Project approval.
 • improved Nmbrs link; additional keyword; Business-taxed kilometers for a further breakdown of kilometres.
 • improved Import project (via API or excel): extension for link project employee. Department name/code can now also be added. In addition to employees, you can also directly link departments to the registration rights.
 • improved Insight reports with source Budget: 2 new columns, namely "Number x sales rate" and "Number x cost price" .
 • fix Saving contacts did not work properly in some cases.

If you have any questions about this release? Contact our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.6.0wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • neu Neues Layout und Design für die Genehmigungsbildschirme für Angebote, externe Genehmigung und Projektgenehmigung.
 • verbesserter Nmbrs-Link; zusätzliches Schlüsselwort; Gewerbesteuerliche Kilometer für eine weitere Aufschlüsselung der Kilometer.
 • verbessert Projekt importieren (über API oder Excel): Erweiterung für Linkprojektmitarbeiter. Dazu kann jetzt auch Abteilungsname/Code hinzugefügt werden. Neben Mitarbeitern können Sie auch Abteilungen direkt mit den Registrierungsrechten verknüpfen.
 • verbessert Insight-Berichte mit Quellbudget: 2 neue Spalten, nämlich "Anzahl x Verkaufsrate" und "Anzahl x Kosten" Preis" .
 • fix Das Speichern von Kontakten funktionierte in einigen Fällen nicht richtig.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.6.0a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • nouveau Nouvelle présentation et nouveau style pour les écrans d'approbation de Devis, Approbation externe et Approbation de projet.
 • amélioré lien Nmbrs ; mot-clé supplémentaire ; Kilomètres imposés par les entreprises pour une autre répartition des kilomètres.
 • amélioré Import de projet (via API ou excel) : extension pour lien employé du projet. Le nom/code du département peut désormais également y être ajouté. En plus des employés, vous pouvez également lier directement les services aux droits d'inscription.
 • amélioré des rapports Insight avec la source Budget : 2 nouvelles colonnes, à savoir "Nombre x taux de vente" et "Nombre x coût prix" .
 • correctif L'enregistrement des contacts ne fonctionnait pas correctement dans certains cas.

Si vous avez des questions sur le contenu de cette version, veuillez contacter notre service d`assistance.
Yoobi support team
 • Gepubliceerd op:
  10-09-2021
 • Gemaakt door:
  Ruthger van der Staal
 • Bijgewerkt op:
  16-06-2022
 • Tag:
  hotfix,gesloten
 • Door:
  Vincent Egt
 • Supporttag: