Yoobi hotfix 2.5.7 is live

- We hebben deze week een aantal bugfixes doorgevoerd in diverse menu's.
- We've made some bug fixes this week in various menus.
- Wir haben diese Woche einige Fehlerbehebungen in verschiedenen Menüs.
- Nous avons corrigé des bogues cette semaine dans divers menus.
Yoobi hotfix 2.5.7 is live

Yoobi hotfix 2.5.7 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved  Bij een verkoop zijn voortaan ook de wijzigingen bij vrije velden terug te zien in "geschiedenis".
 • improved API: GetCustomers is uitgebreid met de parameter: changedSince. Hiermee worden alleen de klanten opgehaald die na deze datum zijn gewijzigd in Yoobi. Dit wordt bepaald op basis van geschiedenis items.
 • fix De top-zoekbalk kan nu ook klanten vinden zonder klantcategorie.
 • fix De "standaard waarde" bij een vrij veld wordt nu wel gevuld bij een nieuw project, contact, relatie of activiteit wanneer het vrije veld niet verplicht is.
 • fix In de medewerker planning stonden activiteiten soms naast elkaar waardoor er geen uren ingevoerd konden worden. De activiteiten staan nu weer onder elkaar.
 • fix Een verlofaanvraag afwijzen via het detailscherm werkt weer.
 • fix Outlook agenda koppeling: bij de synchronisatie werd de taakomschrijving van een gekoppelde Yoobi taak afgekapt op 255 karakters. Deze beperking is nu verwijderd.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.5.7 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved   In the event of a sale, the changes in free fields can now also be seen in "history".
 • improved   API: GetCustomers has been extended with the parameter: changedSince. This will only retrieve the customers who changed in Yoobi after this date. This is determined on the basis of history items.
 • fix   The top search bar can now also find customers without a customer category.
 • fix   The "default value" for a free field is now filled in for a new project, contact, relation or activity when the free field is not mandatory.
 • fix   In the employee planning activities were sometimes next to each other, so that no hours could be entered. The activities are now listed again.
 • fix   Rejecting a leave request via the detail screen works again.
 • fix   Outlook calendar link: during synchronization, the task description of a linked Yoobi task was truncated to 255 characters. This restriction has now been removed.

If you have any questions about the content of this release, please contact our service desk.
 

Yoobi Hotfix 2.5.7 wird bereitgestellt
Die folgenden Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • verbessert   Mit einem Verkauf können die Änderungen in freien Feldern nun auch in der "Geschichte" gesehen werden.
 • verbessert   API: GetCustomers wurde um den Parameter: definedSince erweitert. Dadurch werden nur die Kunden abgerufen, die nach diesem Datum in Yoobi gewechselt haben. Dies wird anhand von Verlaufselementen ermittelt.
 • fix   In der oberen Suchleiste können jetzt auch Kunden ohne Kundenkategorie gefunden werden.
 • fix   Der "Standardwert" für ein freies Feld wird jetzt für ein neues Projekt, einen neuen Kontakt, eine neue Beziehung oder eine neue Aktivität ausgefüllt, wenn das freie Feld nicht obligatorisch ist.
 • fix   In der Mitarbeiterplanung waren Aktivitäten manchmal nebeneinander, so dass keine Stunden eingegeben werden konnten. Die Aktivitäten werden nun wieder aufgelistet.
 • fix   Das Ablehnen eines Urlaubsantrags über den Detailbildschirm funktioniert wieder.
 • fix   Outlook-Kalenderverknüpfung: Während der Synchronisierung wurde die Aufgabenbeschreibung einer verknüpften Yoobi-Aufgabe auf 255 Zeichen gekürzt. Diese Einschränkung wurde nun entfernt.

Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieser Version haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.5.7 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • verbessert   En cas de vente, les évolutions des champs libres sont désormais également visibles dans "historique".
 • verbessert   API: GetCustomers a été étendu avec le paramètre: changedSince. Cela ne récupérera que les clients qui ont changé dans Yoobi après cette date. Ceci est déterminé sur la base des éléments de l'historique.
 • fix   La barre de recherche supérieure peut désormais également trouver des clients sans catégorie de clients.
 • fix   La "valeur par défaut" d'un champ libre est maintenant renseignée pour un nouveau projet, contact, relation ou activité lorsque le champ libre n'est pas obligatoire.
 • fix   Les activités étaient parfois les unes à côté des autres dans la planification des employés, de sorte qu'aucune heure ne pouvait être saisie. Les activités sont à nouveau répertoriées.
 • fix   Le rejet d'une demande de congé via l'écran de détail fonctionne à nouveau.
 • fix   Lien du calendrier Outlook: lors de la synchronisation, la description de tâche d'une tâche Yoobi liée a été tronquée à 255 caractères. Cette restriction a maintenant été supprimée.

Si vous avez des questions sur le contenu de cette version, veuillez contacter notre service d'assistance.
 
 • Gepubliceerd op:
  24-12-2020
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  29-12-2020
 • Tag:
  open,hotfix
 • Door:
  Vincent Egt
 • Supporttag: