Yoobi hotfix 2.5.6 is live

- We hebben deze week een aantal bugfixes doorgevoerd op het gebied van projecten en tarieven.
- We've made some bug fixes this week on projects and rates.
- Wir haben diese Woche einige Fehlerbehebungen für Projekte und Raten vorgenommen.
- Nous avons corrigé des bogues cette semaine sur les projets et les tarifs.

 
Yoobi hotfix 2.5.6 is live

Yoobi hotfix 2.5.6 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • fix Bij het opslaan van projectgegevens in de pop-up werden de gekoppelde trefwoorden bij dat project weggehaald. Dat zal niet meer voorkomen.
 • fix Bij keuze van projectrol liep je vast, wanneer je een zoekterm invulde, die geen resultaten opleverde. Dat is uiteraard niet de bedoeling, we hebben het verholpen.
 • fix Bij het toevoegen van een functiegroep bij een tarief werd, als deze functiegroep meerdere tariefperioden had, er willekeurig 1 gekozen. Dus niet altijd het meest actuele tarief. 

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.5.6 is deployed
The following improvements have been made:

 • fix When saving project data in the pop-up, the linked keywords were removed from that project. That will not happen again.
 • fix When choosing a project role, you got stuck when you entered a search term that yielded no results. That is obviously not the intention, we have fixed it.
 • fix When adding a job group to a rate, if this job group had multiple rate periods, 1 was randomly selected. So not always the most current rate.

If you have any questions about the content of this release, please contact our service desk.
 

Yoobi hotfix 2.5.6 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • fix Beim Speichern von Projektdaten im Popup wurden die verknüpften Schlüsselwörter aus diesem Projekt entfernt. Das wird nicht wieder vorkommen.
 • fix Bei der Auswahl einer Projektrolle steckten Sie fest, als Sie einen Suchbegriff eingaben, der keine Ergebnisse lieferte. Das ist offensichtlich nicht die Absicht, wir haben es behoben.
 • fix Beim Hinzufügen einer Jobgruppe zu einer Rate wurde 1 zufällig ausgewählt, wenn diese Jobgruppe mehrere Ratenperioden hatte. Also nicht immer die aktuellste Rate.

Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieser Version haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.5.6 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • fix Lors de l'enregistrement des données du projet dans la fenêtre contextuelle, les mots-clés liés ont été supprimés de ce projet. Cela ne se reproduira plus.
 • fix Lors de l'ajout d'un groupe d'emplois à un taux, si ce groupe d'emplois comportait plusieurs périodes de taux, 1 était sélectionné au hasard. Donc pas toujours le taux le plus actuel.
 • fix Lors de l'ajout d'un groupe d'emplois à un taux, si ce groupe d'emplois comportait plusieurs périodes de taux, 1 était sélectionné au hasard. Donc pas toujours le taux le plus actuel.

Si vous avez des questions sur le contenu de cette version, veuillez contacter notre service d'assistance.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  18-12-2020
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  18-12-2020
 • Tag:
  open,hotfix
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: