Yoobi hotfix 2.5.35 is live

De Yoobi App is alweer verbeterd, de nieuwste versie nu beschikbaar voor Android. Verder zoek je nu sneller in je verkopenlijst, en we hebben verschillende bugs verholpen.
The Yoobi App has been improved again, the latest version is now available for Android. You can now search your sales list faster, and we have fixed several bugs.
Die Yoobi App wurde noch einmal verbessert, die neueste Version ist jetzt für Android verfügbar. Darüber hinaus können Sie Ihre Verkaufsliste jetzt schneller durchsuchen und wir haben mehrere Fehler behoben.
L'application Yoobi a encore été améliorée, la dernière version est désormais disponible pour Android. De plus, vous pouvez désormais rechercher plus rapidement votre liste de ventes et nous avons corrigé plusieurs bugs.
 
Yoobi hotfix 2.5.35 is live

Yoobi hotfix 2.5.35 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved Bij het zoeken binnen de verkopenlijst wordt voortaan een aantal velden van een verkoop uitgesloten, zodat het zoeken sneller gaat.
 • fix API: Bij het wijzigen van de contactpersoon bij een externe taak via de API-aanroep "projectExternalApproval" werd er een verkeerde accordeerlink aangemaakt.
 • fix Als je bij Planning Medewerkers het algemene recht hebt tot inzage en update recht op planning via een projectrol. Dan kun je voortaan weer projecten toevoegen aan de planning wanneer je bij dat project gekoppeld bent aan een projectrol.
 • fix Orders met meerdere producten of projecten werden niet teruggegeven wanneer je bij zoeken gebruik maakte van een filter op product of project.
 • fix Betere controle op gebruik van valuta bij het verwijderen.
 • fix Factureren met filter Relaties gebaseerd op een selectie gaf alle klanten terug en niet alleen de klanten uit de selectie.
 • fix Bij aanmaken facturen en een gebruiker was zowel afdelingsmanager als projectmanager, dan kreeg je alleen maar de facturen terug van de gekoppelde afdeling.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.5.35 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved When searching within the sales list, a number of fields are now excluded from a sale, so that the search is faster.< /li>
 • fix API: When changing the contact on an external task via the API call "projectExternalApproval" there was created a wrong approval link.
 • fix If with Planning Employees you have the general right to view and update planning via a project role. Then you can add projects to the planning again when you are linked to a project role for that project.
 • fix Orders with multiple products or projects were not returned when you searched using a filter by product or project .
 • fix Better control of currency usage when uninstalling.
 • fix Invoicing with filter Relations based on a selection returned all customers and not just the customers from the selection.< /li>
 • fix When creating invoices and a user was both department manager and project manager, you only got the invoices back from the linked department.

If you have any questions about this release, contact our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.5.35 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • verbessert Bei der Suche innerhalb der Verkaufsliste werden nun einige Felder von einem Verkauf ausgeschlossen, so dass die Suche schneller.< /li>
 • fix API: Beim Ändern des Kontakts an einer externen Aufgabe über den API-Aufruf "projectExternalApproval" wurde ein falscher Freigabelink erstellt .
 • fix Wenn Sie bei Planning Employees das allgemeine Recht haben, die Planung über eine Projektrolle einzusehen und zu aktualisieren. Ab sofort können Sie der Planung wieder Projekte hinzufügen, wenn Sie mit einer Projektrolle für dieses Projekt verknüpft sind.
 • fix Bestellungen mit mehreren Produkten oder Projekten wurden nicht zurückgegeben, wenn bei der Suche ein Filter nach Produkt oder Projekt verwendet wurde.
 • fix Bessere Kontrolle der Währungsverwendung bei der Deinstallation.
 • fix Rechnungsstellung mit Filter Relations basierend auf einer Auswahl lieferten alle Kunden und nicht nur die Kunden aus der Auswahl.< / li>
 • fix Wenn Sie Rechnungen erstellt haben und ein Benutzer sowohl Abteilungsleiter als auch Projektleiter war, erhielten Sie nur die Rechnungen vom verknüpfte Abteilung.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.5.35 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • amélioré Lors de la recherche dans la liste des ventes, un certain nombre de champs sont désormais exclus d'une vente, de sorte que la recherche est plus rapide.< /li> API
 • fix : lors de la modification du contact sur une tâche externe via l'appel d'API "projectExternalApproval" a créé un lien d'approbation erroné .
 • correctif Si, avec Planning Employees, vous avez le droit général de visualiser et de mettre à jour la planification via un rôle de projet. À partir de maintenant, vous pouvez à nouveau ajouter des projets à la planification lorsque vous êtes lié à un rôle de projet pour ce projet.
 • correctif Les commandes avec plusieurs produits ou projets n'étaient pas renvoyées lors de l'utilisation d'un filtre par produit ou projet lors de la recherche.
 • correctif Meilleur contrôle de l'utilisation des devises lors de la désinstallation.
 • correctif Facturation avec filtre Les relations basées sur une sélection renvoyaient tous les clients et pas seulement les clients de la sélection.< / li>
 • correctif Lors de la création de factures et qu'un utilisateur était à la fois chef de service et chef de projet, vous ne récupériez que les factures du département lié.

Si vous avez des questions sur le contenu de cette version, veuillez contacter notre service d`assistance.
Yoobi support team
 • Gepubliceerd op:
  09-07-2021
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  09-07-2021
 • Tag:
  hotfix,open
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: