Yoobi hotfix 2.4.5 is live

- Verschillende verbeteringen voor projecten en CRM, waardoor onder andere het aanmaken van projecten, relaties en nog sneller en beter gaat.
- Various improvements for projects and CRM, which, among other things, make the creation of projects, relationships and even faster and better.
- Verschiedene Verbesserungen für Projekte und CRM, die unter anderem die Erstellung von Projekten, Beziehungen und noch schneller und besser machen.
- Diverses améliorations pour les projets et le CRM, qui, entre autres, rendent la création de projets, de relations et encore plus rapide et meilleure.
 
Yoobi hotfix 2.4.5 is live

Yoobi hotfix 2.4.5 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved Het aanmaken van contactpersonen bij projecten, relaties en taken is verder verbeterd en gelijkgetrokken.
 • improved Het aanmaakscherm voor een nieuw project toont nu bij de eerste keer openen direct het beheeronderdeel met alle mogelijke velden. 
 • improved Project inzicht: voor blokken die linken naar een rapportage wordt een 'tippie' getoond om aan te geven naar welk rapport het blok linked.
 • improved Het filter op accountmanager in de relatielijst toont voortaan altijd alle actieve medewerkers en houdt geen rekening meer met de beperkende rol van afdelingsmanagers op hun eigen medewerkers.
Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.4.5 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved [-- Voeg hier verbeterde content toe --]
 • improved [-- Voeg hier verbeterde content toe --]
 • improved [-- Voeg hier verbeterde content toe --]
 • improved [-- Voeg hier verbeterde content toe --]
If you have any questions about the content of this release, please contact our service desk.
 

Yoobi hotfix 2.4.5 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • improved Die Schaffung von Ansprechpartnern für Projekte, Beziehungen und Aufgaben wurde weiter verbessert und aufeinander abgestimmt.
 • improved Der Erstellungsbildschirm für ein neues Projekt zeigt jetzt beim ersten Öffnen sofort den Verwaltungsteil mit allen möglichen Feldern an.
 • improved Projekteinblick: Bei Blöcken, die mit einem Bericht verknüpft sind, wird ein Tipp angezeigt, der angibt, mit welchem ​​Bericht der Block verknüpft ist.
 • improved Der Filter nach Account Manager in der Beziehungsliste zeigt jetzt immer alle aktiven Mitarbeiter an und berücksichtigt nicht mehr die restriktive Rolle von Abteilungsleitern für ihre eigenen Mitarbeiter.
Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieser Version haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.4.5 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • improved La création de personnes de contact pour les projets, les relations et les tâches a été encore améliorée et alignée.
 • improved L'écran de création d'un nouveau projet affiche désormais immédiatement la partie gestion avec tous les champs possibles lors de la première ouverture.
 • improved Aperçu du projet: pour les blocs liés à un rapport, un «conseil» s'affiche pour indiquer à quel rapport le bloc est lié.
 • improved Le filtre par responsable de compte dans la liste des relations affiche désormais toujours tous les salariés actifs et ne prend plus en compte le rôle restrictif des responsables de service sur leurs propres salariés.
Si vous avez des questions sur le contenu de cette version, veuillez contacter notre service d'assistance.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  11-09-2020
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  11-09-2020
 • Tag:
  open,hotfix
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: