Yoobi hotfix 2.4.11 is live

- Bugfixes voor onder andere orders, facturatie en exporteren projectlijsten. Verder is de import van medewerkers completer en financieel inzicht helderder.
- Bug fixes for, among other things, orders, invoicing and exporting project lists. Furthermore, the import of employees is more complete and financial insight is clearer.
- Fehlerbehebungen für Auftrags-, Fakturierungs- und Exportprojektlisten. Darüber hinaus ist der Import von Mitarbeitern vollständiger und die finanziellen Einsichten sind klarer.
- Correction de bugs pour, entre autres, les commandes, la facturation et l'exportation des listes de projets. De plus, l'importation d'employés est plus complète et les informations financières sont plus claires.
 
Yoobi hotfix 2.4.11 is live

Yoobi hotfix 2.4.11 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved Bij de klantkaart op de tab Inzicht worden facturen nu exclusief BTW getoond.
 • improved Import medewerkers: bij de status 'inactief' wordt nu ook een gebruikersaccount aangemaakt.
 • fix Bij het openen van een order wordt gecontroleerd of het totaalbedrag gelijk is aan de factuurmomenten. Deze controle hield geen rekening met kortingen.
 • fix Bij het controleren of een factuur al bestaat, trad een fout op als een factuur aangemaakt was via de "crediteer optie 2"-functionaliteit.
 • fix Exporteren van de lijst "Project accorderen" naar MS Excel gaf een fout.
 • fix Registratie-invoer bij onkosten werd geleegd bij openen van het opslaan-venster.
 • fix Dubbel klikken op 'Bestellen' bij licentie-upgrade kon voor foutieve bijbestellingen leiden, dubbel klikken is nu onmogelijk gemaakt.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.

Yoobi hotfix 2.4.11 is deployed

The following improvements have been made:

 • improved In the customer card on the Insight tab, invoices are now shown excluding VAT.
 • improved Import employees: a user account is now also created with the status 'inactive'.
 • fix When an order is opened, it is checked whether the total amount is equal to the invoice moments. This check did not take discounts into account.
 • fix When checking if an invoice already exists, an error occurred if an invoice was created via the "credit option 2" functionality.
 • fix Exporting the list "Approve project" to MS Excel gave an error.
 • fix Expense registration entry was emptied when opening the save window.
 • fix Double clicking on 'Order' during license upgrade could lead to incorrect reorders, double clicking has now been made impossible.

If you have any questions about the content of this release, please contact our service desk.
 

Yoobi hotfix 2.4.11 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • improved Auf der Kundenkarte auf der Registerkarte Einblick werden Rechnungen jetzt ohne Mehrwertsteuer angezeigt.
 • improved Mitarbeiter importieren: Es wird jetzt auch ein Benutzerkonto mit dem Status 'inaktiv' erstellt.
 • fix Beim Öffnen einer Bestellung wird geprüft, ob der Gesamtbetrag den Rechnungsmomenten entspricht. Bei dieser Prüfung wurden Rabatte nicht berücksichtigt.
 • fix Bei der Überprüfung, ob bereits eine Rechnung vorhanden ist, ist ein Fehler aufgetreten, wenn eine Rechnung über die Funktion "Kreditoption 2" erstellt wurde.
 • fix Beim Exportieren der Liste "Projekt genehmigen" nach MS Excel ist ein Fehler aufgetreten.
 • fix Der Eintrag für die Kostenregistrierung wurde beim Öffnen des Speicherfensters gelöscht.
 • fix Ein Doppelklick auf "Bestellen" während des Lizenz-Upgrades kann zu falschen Nachbestellungen führen. Ein Doppelklick ist jetzt deaktiviert.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.4.11 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • improved Dans la fiche client de l'onglet Insight, les factures sont désormais affichées hors TVA.
 • improved Importer des employés: un compte utilisateur est désormais également créé avec le statut «inactif». [-- Voeg hier bugfix content toe --]
 • fix Lors de l'ouverture d'une commande, on vérifie si le montant total est égal aux moments de facturation. Ce contrôle n'a pas pris en compte les remises.
 • fix Lors de la vérification de l'existence d'une facture, une erreur s'est produite si une facture a été créée via la fonctionnalité «option crédit 2».
 • fix L'exportation de la liste "Approuver le projet" vers MS Excel a généré une erreur.
 • fix L'entrée d'enregistrement des dépenses a été effacée lors de l'ouverture de la fenêtre de sauvegarde.
 • fix Un double clic sur «Commander» lors de la mise à jour de la licence peut entraîner des réorganisations incorrectes, le double-clic est désormais désactivé.

Si vous avez des questions sur le contenu de cette version, veuillez contacter notre service d'assistance.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  23-10-2020
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  23-10-2020
 • Tag:
  hotfix,open
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: