Yoobi hotfix 2.3.2 is live

- Handig: nieuw filter beschikbaar bij bulkmutatie Facturatie. Tevens verbeteringen voor factureren en diverse bugfixes.
- Convenient: new filter available with bulk mutation Invoicing. Also improvements for billing and various bug fixes.
- Praktisch: Neuer Filter mit Rechnungsstellung für Massenmutationen erhältlich. Auch Verbesserungen für die Abrechnung und verschiedene Fehlerkorrekturen.
- Pratique: nouveau filtre disponible avec facturation de mutation en masse. Également des améliorations pour la facturation et diverses corrections de bugs.
 
Yoobi hotfix 2.3.2 is live

Yoobi hotfix 2.3.2 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • new Bij de bulkmutatie Facturatie is nu ook het filter op ordertype toegevoegd.
 • improved Bij het toevoegen ven een orderitem wordt nu het factuurschema van het project overgenomen (i.p.v. het bestaande orderitem).
 • improved Als 'Afdeling' verplicht is voor de factuur, wordt deze ook al standaard getoond bij een nieuw project.
 • fix Er trad een fout op bij het aanmaken van orderitems waarbij het project een contactpersoon heeft.
 • fix Er trad een fout op bij het verwijderen van alle activiteiten in een keer.
 • fix Er trad een fout op bij het aanmaken van een productorder bij een klant, wanneer de instelling is dat het ordernummer gelijk aan de projectcode is.
 • fix Bij aanroepen vanuit Jira om worklogs in Yoobi toe te voegen, werd niet altijd het tarief verwerkt.
 • fix Undefined valuta bij project-overzicht verholpen.
 • fix Verkeerde supportpagina van projecten getoond bij snelzoeken.
 • fix Project met financieel budget toont nu kosten in plaats van uren.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.3.2 is deployed
The following improvements have been made:

 • new With the bulk transaction Invoicing, the filter by order type has now also been added.
 • improved When adding an order item, the invoice schedule of the project is now taken over (instead of the existing order item).
 • improved If 'Department' is mandatory for the invoice, it will also be shown by default with a new project.
 • fix An error occurred when creating order items where the project has a contact person.
 • fix An error occurred when deleting all activities at once.
 • fix An error occurred when creating a product order with a customer, when the setting is that the order number is equal to the project code.
 • fix When calling from Jira to add worklogs in Yoobi, the rate was not always processed.
 • fix Fixed undefined currency in project overview.
 • fix Wrong project support page displayed during quick search.
 • fix Project with financial budget now shows costs instead of hours.

If you have any questions about the content of this release, please contact our service desk.
 

Yoobi hotfix 2.3.2 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • new Mit der Massentransaktion Fakturierung wurde nun auch der Filter nach Auftragsart hinzugefügt.
 • improved Beim Hinzufügen einer Bestellposition wird nun der Rechnungsplan des Projekts übernommen (anstelle der vorhandenen Bestellposition).
 • improved Wenn 'Abteilung' für die Rechnung obligatorisch ist, wird dies standardmäßig auch bei einem neuen Projekt angezeigt.
 • fix Beim Erstellen von Auftragspositionen, bei denen das Projekt eine Kontaktperson hat, ist ein Fehler aufgetreten.
 • fix Beim gleichzeitigen Löschen aller Aktivitäten ist ein Fehler aufgetreten.
 • fix Beim Erstellen einer Produktbestellung mit einem Kunden ist ein Fehler aufgetreten, wenn die Einstellung lautet, dass die Bestellnummer dem Projektcode entspricht.
 • fix Beim Anruf von Jira zum Hinzufügen von Arbeitsprotokollen in Yoobi wurde die Rate nicht immer verarbeitet.
 • fix Undefinierte Währung in der Projektübersicht behoben.
 • fix Während der Schnellsuche wird eine falsche Projektunterstützungsseite angezeigt.
 • fix Projekt mit Finanzbudget zeigt jetzt Kosten statt Stunden.

Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieser Version haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.3.2 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • new Avec la facturation en bloc des transactions, le filtre par type de commande est désormais également ajouté.
 • improved Lors de l'ajout d'un poste de commande, le calendrier de facturation du projet est désormais repris (au lieu du poste de commande existant).
 • improved Si «Département» est obligatoire pour la facture, elle sera également affichée par défaut avec un nouveau projet.
 • fix Une erreur s'est produite lors de la création des articles de commande où le projet a une personne de contact.
 • fix Une erreur s'est produite lors de la suppression de toutes les activités à la fois.
 • fix Une erreur s'est produite lors de la création d'une commande de produit avec un client, lorsque le paramètre est que le numéro de commande est égal au code de projet.
 • fix Lors de l'appel de Jira pour ajouter des journaux de travail dans Yoobi, le taux n'était pas toujours traité.
 • fix Correction de la devise non définie dans l'aperçu du projet.
 • fix Mauvaise page de support de projet affichée pendant la recherche rapide.
 • fix Le projet avec budget financier affiche désormais les coûts au lieu des heures.

Si vous avez des questions sur le contenu de cette version, veuillez contacter notre service d'assistance.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  19-06-2020
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  19-06-2020
 • Tag:
  hotfix,open
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: