Yoobi hotfix 2.2.8 is live

- Verschillende verbeteringen voor boekhouden en verkopen.
- Various improvements for accounting and sales.
- Verschiedene Verbesserungen für Buchhaltung und Vertrieb.
- Diverses améliorations pour la comptabilité et les ventes.
 
Yoobi hotfix 2.2.8 is live

Yoobi hotfix 2.2.8 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved Verkopen met verkoopschema's zonder verkoopkans, en in de eindfase, worden nu getoond in de sales pipeline.
 • improved De boekhouding-popup in een factuur is uitgebreid met de BTW-code.
 • improved Bij een handmatige factuur was het mogelijk om niet actieve BTW-codes te kiezen.
 • improved De kolom ‘percentage’ kan nu los worden toegevoegd aan de grote lijst van verkopen.
 • improved Nieuw inzicht rapportbron CRM Verkopen.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.2.8 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved Sales with no-opportunity sales schedules, and in the final stages, are now shown in the sales pipeline.
 • improved The accounting popup in an invoice has been extended with the VAT code.
 • improved With a manual invoice it was possible to choose non-active VAT codes.
 • improved The column "percentage" can now be added separately to the large list of sales.
 • improved New insight report source CRM Sales.

If you have any questions about this release, contact our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.2.8 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • improved Verkäufe mit Verkaufsplänen ohne Opportunity und in der Endphase werden jetzt in der Verkaufspipeline angezeigt.
 • improved Das Buchhaltungs-Popup in einer Rechnung wurde um den Mehrwertsteuercode erweitert.
 • improved Mit einer manuellen Rechnung konnten nicht aktive Mehrwertsteuercodes ausgewählt werden.
 • improved Die Spalte "Prozentsatz" kann jetzt separat zur großen Umsatzliste hinzugefügt werden.
 • improved Neue Erkenntnisberichtquelle CRM Sales.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.2.8 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • improved Les ventes avec des calendriers de vente sans opportunité et dans les étapes finales sont désormais affichées dans le pipeline des ventes.
 • improved Le popup de comptabilité dans une facture a été étendu avec le code TVA.
 • improved Avec une facture manuelle, il était possible de choisir des codes TVA non actifs.
 • improved La colonne "pourcentage" peut désormais être ajoutée séparément à la grande liste des ventes.
 • improved Nouvelle source de rapport Insight CRM Sales.

Des questions? Envoyez un e-mail à notre centre de services.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  19-03-2020
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  20-03-2020
 • Tag:
  hotfix,open
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: