Yoobi hotfix 2.2.7 is live

- Meer mogelijk met API calls en diverse bugfixes.
- More possible with API calls and various bug fixes.
- Mehr möglich mit API-Aufrufen und verschiedenen Fehlerkorrekturen.
- Plus possible avec les appels API et diverses corrections de bugs.
 
Yoobi hotfix 2.2.7 is live

Yoobi hotfix 2.2.7 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • new API call: invoicePayment toegevoegd. Hiermee kunnen facturen via de API op betaald worden gezet (deelbetalingen zijn ook mogelijk).
 • improved Bij automatisch acties is een nieuwe placeholder toegevoegd voor type dupliceren project, namelijk {projectname}.
 • improved API call: CRMtask - bij het aanmaken van een contactpersoon werden de email en phone niet direct aangemaakt aan de contactpersoon.
 • improved API call: getInvoice uitgebreid met betaaltransacties.
 • fix Wanneer er in een afdelingsrol beide accordeerperiode-rechten zaten, dan kreeg je hiervan 2x een notificatie.
 • fix Outlook addin kan weer koppelen met Yoobi.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.2.7 is deployed
The following improvements have been made:

 • new API call: invoicePayment added. This allows invoices to be paid via the API (partial payments are also possible).
 • improved With automatic actions a new placeholder has been added for type duplicate project, namely {projectname}.
 • improved API call: CRMtask - when creating a contact person, the e-mail address and telephone number were not created directly with the contact person.
 • improved API call: getInvoice extended with payment transactions.
 • fix If there were both accordion period rights in a department role, then you received 2x notification.
 • fix Outlook addin can pair again with Yoobi.

If you have any questions about this release, contact our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.2.7 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • new API-Aufruf: RechnungZahlung hinzugefügt. Dadurch können Rechnungen über die API bezahlt werden (Teilzahlungen sind ebenfalls möglich).
 • improved Bei automatischen Aktionen wurde ein neuer Platzhalter für das Typ-Duplikat-Projekt hinzugefügt, nämlich {Projektname}.
 • improved API-Aufruf: CRMtask - Beim Erstellen einer Kontaktperson wurden die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer nicht direkt mit der Kontaktperson erstellt.
 • improved API-Aufruf: getInvoice erweitert um Zahlungsvorgänge.
 • fix Wenn in einer Abteilungsrolle beide Rechte für die Akkordeonperiode vorhanden waren, haben Sie zwei Benachrichtigungen erhalten.
 • fix Das Outlook-Add-In kann erneut mit Yoobi gekoppelt werden.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.2.7 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • new Appel API: facturePaiement ajouté. Cela permet de régler les factures via l'API (des paiements partiels sont également possibles).
 • improved Avec les actions automatiques, un nouvel espace réservé a été ajouté pour le type de projet en double, à savoir {projectname}.
 • improved Appel API: CRMtask - lors de la création d'une personne de contact, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone n'ont pas été créés directement avec la personne de contact.
 • improved Appel API: getInvoice étendu avec les transactions de paiement.
 • fix S'il y avait les deux droits de période d'accordéon dans un rôle de département, alors vous avez reçu 2x notification.
 • fix S'il y avait les deux droits de période d'accordéon dans un rôle de département, alors vous avez reçu 2x notification.

Des questions? Envoyez un e-mail à notre centre de services.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  12-03-2020
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  13-03-2020
 • Tag:
  hotfix,open
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: