Yoobi hotfix 2.2.3 is live

- Bepaal voortaan in detail wat wel en niet geaccordeerd dient te worden in een project. Verder onder meer API verbeteringen en enkele bugfixes.
- From now on, determine in detail what needs to be approved in a project. There are also API improvements and some bug fixes.
- Bestimmen Sie von nun an detailliert, was in einem Projekt genehmigt werden muss. Es gibt auch API-Verbesserungen und einige Fehlerkorrekturen.
- Désormais, déterminez en détail ce qui doit être approuvé dans un projet. Il y a aussi des améliorations API et quelques corrections de bugs.
Yoobi hotfix 2.2.3 is live

Yoobi hotfix 2.2.3 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • new Uitsluiten activiteiten voor accorderen projecten. Het is nu mogelijk om aan te geven dat specifieke activiteiten niet meedoen met project accorderen.
 • improved Einddatum bij een periodefilter had de verkeerde weergave na pagina verversen.
 • improved API aanroep "/projects/{code}": de kolom isbillable werkte niet bij een activiteit en de kolom 'noterequired' is toegevoegd (om aan te geven of een opmerking verplicht is of niet).
 • improved Offertetarief wijzigen werkt de invoer niet meer bij tijdens het typen, waardoor invoer eenvoudiger is.
 • fix Bij dupliceren van projecten werd een projectnummer overgeslagen.
 • fix Taakomschrijving werd met Outlook-agendakoppeling ook toegevoegd in taak verslag.
 • fix Mobiel: dag aanvullen telt pauzes niet meer mee in dagtotaal bij berekenen daglimiet.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.2.3 is deployed
The following improvements have been made:

 • new Exclude activities for approval projects. It is now possible to indicate that specific activities do not participate in project approval.
 • improved End date with a period filter had the wrong view after page refresh.
 • improved API call "/ projects / {code}": the isbillable column did not work for an activity and the "noterequired" column was added (to indicate whether a comment is mandatory or not).
 • improved Change quotation rate no longer updates the entry while typing, making entry easier.
 • fix A project number was skipped when duplicating projects.
 • fix Task description was also added in task report with Outlook calendar link.
 • fix Mobile: day replenishment no longer counts breaks in day total when calculating daily limit.

If you have any questions about this release, e-mail our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.2.3 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • new Aktivitäten für Genehmigungsprojekte ausschließen. Es kann jetzt angegeben werden, dass bestimmte Aktivitäten nicht an der Projektgenehmigung teilnehmen.
 • improved Das Enddatum mit einem Periodenfilter hatte nach der Seitenaktualisierung die falsche Ansicht.
 • improved API-Aufruf "/ projects / {code}": Die Spalte "isbillable" funktionierte für eine Aktivität nicht und die Spalte "noterequired" wurde hinzugefügt (um anzugeben, ob ein Kommentar obligatorisch ist oder nicht).
 • improved Durch Ändern der Angebotsrate wird der Eintrag während der Eingabe nicht mehr aktualisiert, wodurch die Eingabe einfacher wird.
 • fix Beim Duplizieren von Projekten wurde eine Projektnummer übersprungen.
 • fix Die Aufgabenbeschreibung wurde auch im Aufgabenbericht mit dem Outlook-Kalenderlink hinzugefügt.
 • fix Mobil: Bei der Berechnung des Tageslimits werden die Pausen in der Tagesgesamtmenge nicht mehr berücksichtigt.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.2.3 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • new Exclure les activités des projets d'approbation. Il est désormais possible d'indiquer que des activités spécifiques ne participent pas à l'approbation du projet.
 • improved La date de fin avec un filtre de période avait une mauvaise vue après l'actualisation de la page.
 • improved Appel API "/ projets / {code}": la colonne isbillable n'a pas fonctionné pour une activité et la colonne "non requis" a été ajoutée (pour indiquer si un commentaire est obligatoire ou non).
 • improved Modifier le taux de cotation ne met plus à jour l'entrée lors de la frappe, ce qui facilite l'entrée.
 • fix Un numéro de projet a été ignoré lors de la duplication de projets.
 • fix La description de la tâche a également été ajoutée dans le rapport de tâche avec le lien du calendrier Outlook.
 • fix Mobile: le réapprovisionnement de jour ne compte plus les pauses dans le total de la journée lors du calcul de la limite quotidienne.

Des questions? Envoyez un e-mail à notre centre de services.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  13-02-2020
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  14-02-2020
 • Tag:
  hotfix,open
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: