Yoobi hotfix 2.2.2 is live

- Filters op lijsten eenvoudiger te herstellen, verscheidene verbeteringen en bugfixes.
- Filters on lists easier to restore, various improvements and bug fixes.
- Filter auf Listen, die einfacher wiederherzustellen sind, verschiedene Verbesserungen und Fehlerbehebungen.
- Filtres sur les listes plus faciles à restaurer, diverses améliorations et corrections de bugs.
 
Yoobi hotfix 2.2.2 is live

Yoobi hotfix 2.2.2 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • new Filters herstellen op lijsten (zat voorheen alleen in de sublijsten).
 • improved Verbeterde controle budgetoverschrijding bij boeken van een registratie of een financieel budget; deze houdt nu beter rekening met afrondingsverschillen.
 • improved Engelse vertaling in koppeling naar Nmbrs verbeterd.
 • fix Kolom 'aantal verstuurd' bij de vervallen factuur toonde nooit inhoud.
 • fix Er werden geen creditfacturen meer getoond op het tabblad Facturen bij Relaties.
 • fix Bij bijwerken van project/activiteiten via de api, werden niet altijd de registratierechten correct neergezet.
 • fix Bij dupliceren van projecten ging je niet vanzelf naar het gedupliceerde project, maar bleef je na opslaan in het originele project.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.2.2 is deployed
The following improvements have been made:

 • new Restore filters on lists (previously only in the sublists).
 • improved Improved control of budget overrun when booking a registration or a financial budget; this now takes better account of rounding differences.
 • improved English translation in link to Nmbrs improved.
 • fix Column 'number sent' with the expired invoice never showed content.
 • fix Credit invoices were no longer displayed on the Invoices tab in Relationships.
 • fix When updating the project / activities via the api, the registration rights were not always correctly stated.
 • fix When duplicating projects, you did not automatically go to the duplicated project, but remained after saving in the original project.

If you have any questions about this release, e-mail our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.2.2 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • new Wiederherstellen von Filtern in Listen (zuvor nur in den Unterlisten).
 • improved Verbesserte Kontrolle von Budgetüberschreitungen bei der Buchung einer Registrierung oder eines Finanzbudgets; Rundungsdifferenzen werden nun besser berücksichtigt.
 • improved Englische Übersetzung im Link zu Nmbrs verbessert.
 • fix In der Spalte 'Nummer gesendet' mit der abgelaufenen Rechnung wurde nie Inhalt angezeigt.
 • fix Gutschriftenrechnungen wurden nicht mehr auf der Registerkarte Rechnungen in Beziehungen angezeigt.
 • fix Bei der Aktualisierung des Projekts / der Aktivitäten über die API wurden die Registrierungsrechte nicht immer korrekt angegeben.
 • fix Beim Duplizieren von Projekten haben Sie nicht automatisch das duplizierte Projekt aufgerufen, sondern sind nach dem Speichern im Originalprojekt geblieben.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.2.2 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • new Restaurer les filtres sur les listes (auparavant uniquement dans les sous-listes).
 • improved Contrôle amélioré du dépassement de budget lors de la réservation d'une inscription ou d'un budget financier; cela tient désormais mieux compte des différences d'arrondi.
 • improved Amélioration de la traduction en anglais dans le lien vers Nmbrs.
 • fix La colonne 'numéro envoyé' avec la facture expirée n'a jamais montré de contenu.
 • fix Les factures de crédit n'étaient plus affichées dans l'onglet Factures des relations.
 • fix Lors de la mise à jour du projet / des activités via l'API, les droits d'enregistrement n'étaient pas toujours correctement énoncés.
 • fix Lors de la duplication de projets, vous ne vous rendiez pas automatiquement au projet dupliqué, mais restiez après avoir enregistré dans le projet d'origine.

Des questions? Envoyez un courrier électronique à notre centre de services.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  05-02-2020
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  06-02-2020
 • Tag:
  hotfix,open
 • Door:
  Iris Keim
 • Supporttag: