Yoobi hotfix 2.2.13 is live

- Beter inzicht in onkostendeclaraties en diverse bugfixes.
- Better insight into expense reports and various bug fixes.
- Besserer Einblick in Spesenabrechnungen und verschiedene Fehlerkorrekturen.
- Meilleure compréhension des notes de frais et diverses corrections de bugs.
 
Yoobi hotfix 2.2.13 is live

Yoobi hotfix 2.2.13 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved Je kunt in de lijst met onkostendeclaraties nu ook de kolom 'Bijlage' toevoegen, deze toont of de onkostendeclaratie wel of niet een bijlage heeft.
 • fix Er kon een 2e regieorder aangemaakt worden bij een project, als de bestaande regieorder gesloten was. Dit is niet meer mogelijk. Je moet de bestaande regieorder weer openen.
 • fix API > de importorder API call werkte de velden orderNumberExtern, orderFreetext1, orderFreetext2 en orderFreetext3 niet bij.
 • fix In het overzicht van relaties werden -onterecht- facturen getoond die zijn aangemaakt, maar nog niet goedgekeurd en facturen die zijn afgewezen.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.2.13 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved In the list of expense reports you can now also add the column 'Attachment', which shows whether or not the expense report has an attachment.
 • fix A 2nd directional order could be created for a project, if the existing directional order was closed. This is no longer possible. You have to open the existing directing order again.
 • fix API> the import order API call did not update the orderNumberExtern, orderFreetext1, orderFreetext2 and orderFreetext3 fields.
 • fix In the overview of relations, incorrect invoices were shown that were created, but not yet approved, and invoices that were rejected.

If you have any questions about this release? Contact our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.2.13 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • improved In der Liste der Spesenabrechnungen können Sie jetzt auch die Spalte 'Anhang' hinzufügen, in der angegeben ist, ob die Spesenabrechnung einen Anhang enthält oder nicht.
 • fix Eine 2. Richtungsreihenfolge könnte für ein Projekt erstellt werden, wenn die vorhandene Richtungsreihenfolge geschlossen wurde. Dies ist nicht mehr möglich. Sie müssen den bestehenden Regieauftrag erneut öffnen.
 • fix API> Der API-Aufruf für den Importauftrag hat die Felder orderNumberExtern, orderFreetext1, orderFreetext2 und orderFreetext3 nicht aktualisiert.
 • fix In der Übersicht der Beziehungen wurden falsche Rechnungen angezeigt, die erstellt, aber noch nicht genehmigt wurden, und Rechnungen, die abgelehnt wurden.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.2.13 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • improved Dans la liste des notes de frais, vous pouvez désormais également ajouter la colonne «Pièce jointe», qui indique si la note de frais comporte ou non une pièce jointe.
 • fix Un 2e ordre directionnel pourrait être créé pour un projet, si l'ordre directionnel existant était fermé. Ce n'est plus possible. Vous devez rouvrir l'ordre de redirection existant.
 • fix API> l'appel de l'API de commande d'importation n'a pas mis à jour les champs orderNumberExtern, orderFreetext1, orderFreetext2 et orderFreetext3.
 • fix Dans l'aperçu des relations, des factures incorrectes ont été créées, mais pas encore approuvées, et des factures ont été rejetées.

Des questions? Envoyez un e-mail à notre centre de services.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  23-04-2020
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  24-04-2020
 • Tag:
  hotfix,open
 • Door:
  Ruthger van der Staal
 • Supporttag: