Yoobi hotfix 2.1.14 is live

- Meer mogelijkheden voor productorders en verschillende verbeteringen en bugfixes voor de financiële module
- More options for product orders and various improvements and bug fixes for the financial module
- Weitere Optionen für Produktbestellungen und verschiedene Verbesserungen und Fehlerbehebungen für das Finanzmodul
- Plus d'options pour les commandes de produits et diverses améliorations et corrections de bugs pour le module financier
 
Yoobi hotfix 2.1.14 is live

Yoobi hotfix 2.1.14 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved Bij aanmaken nieuwe productorder via de klant is het nu mogelijk om meerdere producten te selecteren.
 • improved Alleen onkostendeclaraties waarbij de betalingswijze op "prive betaald" staat worden altijd doorgezet naar het financiële pakket (als er een koppeling is met een financieel pakket).
 • fix Bij toevoegen van een e-mail vanuit Outlook aan Yoobi werden factuurbijlagen niet meer gekoppeld.
 • fix Bij downloaden van een duplicaat van een factuur werd de factuur twee keer getoond in de pdf.
 • fix Bij prijsverhoging van orders trad er een fout op bij gebruik van een komma in de percentageverhoging (bv 1,5%). Je kunt nu zowel een komma als een als decimaalteken (.) gebruiken.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.1.14 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved When creating a new product order via the customer, it is now possible to select multiple products.
 • improved Only expense claims where the payment method is "privately paid" are always transferred to the financial package (if there is a link with a financial package).
 • fix When adding an e-mail from Outlook to Yoobi, invoice attachments were no longer linked.
 • fix When downloading a duplicate of an invoice, the invoice was displayed twice in the pdf.
 • fix With price increases for orders, an error occurred with the use of a comma in the percentage increase (eg 1.5%). You can now use both a comma and a decimal point (.).

If you have any questions about this release, e-mail our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.1.14 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • improved Beim Anlegen einer neuen Produktbestellung über den Kunden können nun mehrere Produkte ausgewählt werden.
 • improved Nur Spesenabrechnungen, bei denen die Zahlungsart "privat bezahlt" ist, werden immer auf das Finanzpaket übertragen (sofern ein Zusammenhang mit einem Finanzpaket besteht).
 • fix Beim Hinzufügen einer E-Mail von Outlook zu Yoobi wurden Rechnungsanhänge nicht mehr verknüpft.
 • fix Beim Herunterladen eines Rechnungsduplikats wurde die Rechnung zweimal im PDF angezeigt.
 • fix Bei Preiserhöhungen für Bestellungen trat ein Fehler bei der Verwendung eines Kommas bei der prozentualen Erhöhung auf (z. B. 1,5%). Sie können jetzt sowohl ein Komma als auch einen Dezimalpunkt (.) Verwenden.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.1.14 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • improved Lors de la création d'une nouvelle commande de produit via le client, il est désormais possible de sélectionner plusieurs produits.
 • improved Seules les demandes de remboursement pour lesquelles le mode de paiement est "payé à titre privé" sont toujours transférées vers le package financier (s'il existe un lien avec un package financier).
 • fix Lors de l'ajout d'un courriel Outlook à Yoobi, les pièces jointes aux factures n'étaient plus liées.
 • fix Lors du téléchargement d'un duplicata d'une facture, celle-ci était affichée deux fois dans le pdf.
 • fix Avec les augmentations de prix pour les commandes, une erreur est survenue avec l’utilisation d’une virgule dans l’augmentation en pourcentage (par exemple 1,5%). Vous pouvez maintenant utiliser à la fois une virgule et un point décimal (.).

Des questions? Envoyez un e-mail à notre centre de services.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  05-12-2019
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  13-12-2019
 • Tag:
  gesloten,hotfix
 • Door:
  Vincent Egt
 • Supporttag: