Yoobi hotfix 2.1.13 is live

- Meer inzicht in orders en beter overzicht bij verlof en facturen
- More insight into orders and a better overview of leave and invoices
- Mehr Einblick in Bestellungen und eine bessere Übersicht über Urlaub und Rechnungen
- Plus d'informations sur les commandes et un meilleur aperçu des congés et des factures
 
Yoobi hotfix 2.1.13 is live

Yoobi hotfix 2.1.13 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved Uitbreiding van de kolommen (met externe referentie en vrije teksten) bij API orders en import orders.
 • fix Het totaalverlofsaldo op je dashboard houdt nu correct rekening met verlof dat tot nu toe is vervallen.
 • fix On-inbare facturen worden niet meer getoond in het rapport 'Openstaande debiteuren'.
 • fix Bij importeren van projectactiviteiten, waarbij het project de standaardactiviteiten moet gebruiken om activiteiten aan te maken, werden de registratierechten niet goed doorgevoerd.
 • fix Facturen werden bij optie "opnieuw verzenden" niet meer ge-emailed. Deze fout trad op sinds de vorige hotfix.
 • fix Het extern keuren van offertes verstuurde geen notificatie dat dit was gedaan en zette de status van de offerte niet op 'Goedgekeurd'.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.1.13 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved Extension of the columns (with external reference and free texts) for API orders and import orders.
 • fix The total leave balance on your dashboard now correctly takes into account leave that has expired so far.
 • fix Non-collectible invoices are no longer shown in the 'Outstanding debtors' report.
 • fix When importing project activities, where the project must use the standard activities to create activities, the registration rights were not properly implemented.
 • fix Invoices were no longer emailed with the "resend" option. This error has occurred since the previous hotfix.
 • fix External approval of offers did not send notification that this had been done and did not set the status of the offer to 'Approved'.

If you have any questions about this release, e-mail our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.1.13 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • improved Erweiterung der Spalten (mit externer Referenz und freien Texten) für API-Bestellungen und Importaufträge.
 • fix Der Gesamturlaubssaldo in Ihrem Dashboard berücksichtigt nun ordnungsgemäß den bisher abgelaufenen Urlaub.
 • fix Nicht einziehbare Rechnungen werden im Bericht "Ausstehende Forderungen" nicht mehr angezeigt.
 • fix Beim Importieren von Projektaktivitäten, bei denen das Projekt die Standardaktivitäten zum Erstellen von Aktivitäten verwenden muss, wurden die Registrierungsrechte nicht ordnungsgemäß implementiert.
 • fix Rechnungen wurden nicht mehr mit der Option "Erneut senden" per E-Mail versendet. Dieser Fehler ist seit dem vorherigen Hotfix aufgetreten.
 • fix Die externe Genehmigung von Angeboten hat keine Benachrichtigung darüber gesendet, dass dies geschehen ist, und den Status des Angebots nicht auf "Genehmigt" gesetzt.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.1.13 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • improved Extension des colonnes (avec référence externe et textes libres) pour les commandes API et les commandes d'importation.
 • fix Le solde de congés total de votre tableau de bord tient désormais correctement compte des congés expirés jusqu'à présent.
 • fix Les factures non recouvrables ne figurent plus dans le rapport "Créances en souffrance".
 • fix Lors de l'importation d'activités de projet, où le projet doit utiliser les activités standard pour créer des activités, les droits d'enregistrement n'ont pas été correctement appliqués.
 • fix Les factures n'étaient plus envoyées par courrier électronique avec l'option "renvoyer". Cette erreur s'est produite depuis le correctif précédent.
 • fix L'approbation externe des offres n'a pas envoyé de notification indiquant que cela avait été fait et n'a pas défini le statut de l'offre sur "Approuvé".

Des questions? envoyez un e-mail à notre centre de services.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  28-11-2019
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  13-12-2019
 • Tag:
  gesloten,hotfix
 • Door:
  Vincent Egt
 • Supporttag: