Yoobi hotfix 2.0.8 is live

Hotfix 2.0.8  we hebben een toevoeging op de API gedaan en enkele verbeteringen doorgevoerd.
Hotfix 2.0.8 we have made an addition to the API and made some improvements.
Hotfix 2.0.8, nous avons ajouté de l'API et apporté quelques améliorations.
Hotfix 2.0.8 Wir haben die API erweitert und einige Verbesserungen vorgenommen.
Yoobi hotfix 2.0.8 is live

Yoobi hotfix 2.0.8 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • new API + Import functie Project: bij een nieuw project kunnen medewerkers direct gekoppeld worden aan juiste registratie rechten
 • improved Het doorvoeren van een prijsverhoging bij orders met alleen een productregel is verbeterd
 • improved Zodra via de Nmbrs koppeling een contract wordt toegevoegd, worden de contracturen gesynchroniseerd
 • fix Het sorteren op een kolom "type" in de facturenlijst als deze kolom vervolgens niet in beeld staat, veroorzaakte een foutmelding
 • fix De notificaties van het type "goedkeuren periode" worden niet per e-mail verstuurd. Dit is opgelost.
 • fix Er kon een situatie optreden waardoor er bij gebruik van bulk-factureren dubbele facturen werden aangemaakt.

Als u vragen heeft over de inhoud van deze release kunt u contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.0.8 is deployed
The following improvements have been made:

 • new API + Import function Project: with a new project employees can be directly linked to correct registration rights
 • improved The implementation of a price increase for orders with only one product line has been improved
 • improved As soon as a contract is added via the Nmbrs link, the contract hours are synchronized
 • fix Sorting on a "type" column in the invoice list if this column is not subsequently displayed, caused an error message
 • fix The "approve period" type notifications are not sent by e-mail. This is solved.
 • fix A situation could arise whereby double invoices were created when using bulk invoicing.

If you have any questions about this release? e-mail our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.0.8 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • new API + fonction d'importation Projet: avec un nouveau projet, les employés peuvent être directement liés aux droits d'enregistrement corrects
 • improved La mise en œuvre d'une augmentation de prix pour les commandes avec une seule ligne de produits a été améliorée
 • improved Dès qu'un contrat est ajouté via le lien Nmbrs, les heures du contrat sont synchronisées
 • fix Le tri sur une colonne "type" dans la liste des factures si cette colonne n'est pas affichée par la suite, a provoqué un message d'erreur
 • fix Les notifications de type "période d'approbation" ne sont pas envoyées par courrier électronique. Ceci est résolu.
 • fix Il peut arriver que des doubles factures soient créées lors de l’utilisation de la facturation en bloc.

Des questions? envoyez un courrier électronique à notre centre de services.

Yoobi hotfix 2.0.8 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • new API + Importfunktion Projekt: Mit einem neuen Projekt können Mitarbeiter direkt mit korrekten Registrierungsrechten verknüpft werden
 • improved Die Implementierung einer Preiserhöhung für Bestellungen mit nur einer Produktlinie wurde verbessert
 • improved Sobald ein Vertrag über den Nmbrs-Link hinzugefügt wird, werden die Vertragsstunden synchronisiert
 • fix Das Sortieren nach einer "Typ" -Spalte in der Rechnungsliste, wenn diese Spalte anschließend nicht angezeigt wird, verursachte eine Fehlermeldung
 • fix Benachrichtigungen vom Typ "Genehmigungszeitraum" werden nicht per E-Mail gesendet. Das ist gelöst.
 • fix Es kann vorkommen, dass bei Sammelrechnungen doppelte Rechnungen erstellt werden.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.

Yoobi support team
 • Gepubliceerd op:
  06-06-2019
 • Gemaakt door:
  Vincent Egt
 • Bijgewerkt op:
  11-06-2019
 • Tag:
  hotfix
 • Door:
  Vincent Egt
 • Supporttag: