Yoobi hotfix 2.0.6 is live

In hotfix 2.0.6 hebben we labels verbeterd en bugs rond rechten aangepakt.
In hotfix 2.0.6 we have improved labels and tackled user rights bugs.
Dans le correctif 2.0.6, nous avons amélioré les étiquettes et corrigé les bogues relatifs aux droits des utilisateurs. In Hotfix 2.0.6 haben wir Labels verbessert und Rechtefehler behoben.
Yoobi hotfix 2.0.6 is live

Yoobi hotfix 2.0.6 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved Diverse labels zijn aangepast
 • improved Bij het openen van een order wordt de eerste actieve orderitem direct opengeklapt
 • fix Wanneer je alleen projectmanager was en je mag facturen van jouw project fiatteren, dan kreeg je deze niet te zien in de facturen lijst.
 • fix Wanneer je medewerker recht hebt in meerdere gebruikersrollen, dan kreeg je op je dashboard geen actie-blok te zien voor medewerkers waarvan het contract binnenkort verloopt
 • fix Wanneer je bij facturen had gesorteerd op de kolom "laatste herinneringsstap" dan trad er een fout op
 • fix Projectmanagers die factuurmomenten mogen accorderen, die kregen een fout bij het ophalen van facturen
 • fix Meerdere kleinere bugfixes

Als u vragen heeft over de inhoud van deze release kunt u contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.0.6 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved Several labels have been adjusted
 • improved When opening an order, the first active order item is immediately opened
 • fix If you were only a project manager and you are authorized to approve invoices for your project, you did not see them in the invoice list.
 • fix If your employee is entitled to multiple user roles, you will not see an action block on your dashboard for employees whose contract is about to expire
 • fix If you had sorted the invoices by the "last reminder step" column, an error occurred
 • fix Project managers who are allowed to approve invoice moments received an error when retrieving invoices
 • fix Several minor bug fixes

If you have any questions about this release? e-mail our servicedesk.
 

Yoobi hotfix x.y.z a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • improved Plusieurs étiquettes ont été ajustées
improved Lors de l'ouverture d'une commande, le premier poste de commande actif est immédiatement ouvert
 • fix Si vous n'étiez qu'un chef de projet et que vous êtes autorisé à approuver les factures de votre projet, vous ne les avez pas vues dans la liste des factures.
 • fix Si votre employé a droit à plusieurs rôles d'utilisateur, vous ne verrez pas de blocage d'action sur votre tableau de bord pour les employés dont le contrat arrive à expiration.
 • fix Si vous avez trié les factures dans la colonne "Dernière étape de rappel", une erreur s'est produite.
 • fix Les chefs de projet autorisés à approuver les moments de facturation ont reçu une erreur lors de l'extraction des factures.
 • fix Plusieurs petites corrections de bugs

Des questions? envoyez un courrier électronique à notre centre de services.
 

Yoobi hotfix 2.0.6 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • improved Verschiedene Labels wurden angepasst
 • improved Beim Öffnen einer Bestellung wird sofort die erste aktive Bestellposition geöffnet
 • fix Wenn Sie nur ein Projektmanager waren und berechtigt sind, Rechnungen für Ihr Projekt zu genehmigen, wurden sie in der Rechnungsliste nicht angezeigt.
 • fix Wenn Ihr Mitarbeiter über mehrere Benutzerrollen verfügt, wird in Ihrem Dashboard kein Aktionsblock für Mitarbeiter angezeigt, deren Vertrag in Kürze abläuft
 • fix Wenn Sie die Rechnungen nach der Spalte "Letzter Erinnerungsschritt" sortiert hatten, ist ein Fehler aufgetreten
 • fix Projektmanager, die Rechnungszeitpunkte genehmigen dürfen, haben beim Abrufen von Rechnungen einen Fehler erhalten
 • fix Mehrere kleinere Fehlerbehebungen

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.


Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  23-05-2019
 • Gemaakt door:
  Vincent Egt
 • Bijgewerkt op:
  24-05-2019
 • Tag:
  hotfix,open
 • Door:
  Vincent Egt
 • Supporttag: