Yoobi hotfix 2.0.20 is live

Facturatie met Yoobi API verbeterd en diverse andere verbeteringen en bugfixes
Billing with Yoobi API improved and various other improvements and bug fixes
Die Abrechnung mit der Yoobi-API wurde verbessert und verschiedene andere Verbesserungen und Fehlerbehebungen wurden durchgeführt
Amélioration de la facturation avec l'API Yoobi et diverses autres améliorations et corrections de bugs
 
Yoobi hotfix 2.0.20 is live

Yoobi hotfix 2.0.20 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • new Yoobi API: automatische acties toegevoegd voor het aanmaken en verzenden van facturen.
 • improved hoogteberekening bij offerte templates is aangepast, geen problemen meer bij spreiding inhoud kolom over meerdere regels.
 • improved regie-orderitem: percentage wordt nu correct weergegeven in info-label bij BTW en korting.
 • improved aanroep API voor declarations (Get) heeft extra parameter (periodstate), mogelijke waarden zijn closed of approved. Geen waarde invullen geeft alle resultaten.
 • fix het filter medewerker status bij rapporten toonde altijd de status actief, terwijl het rapport gemaakt kon zijn met status inactief.
 • fix weergavedetail bij aanmaken van een nieuwe regie-order(item) stond altijd op 'activiteit', maar moet afhankelijk zijn van instelling "Standaard weergavedetail order item op regiebasis".
 • fix Verlof direct in de weektimesheet boeken (zonder dat met verlofsaldo gewerkt wordt) terwijl er in die week nog een ander verloftype mèt verlofsaldo is, kon onterecht de melding geven, dat verlof niet negatief mag staan.
 • fix Bij de koppeling met Accountview werd de BTW van een kortingsregel op een factuur (negatieve regel) die is gecrediteerd, niet goed aangepast waardoor het factuurbedrag niet meer klopte.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.0.20 is deployed
The following improvements have been made:

 • new Yoobi API: automatic actions added for creating and sending invoices.
 • improved height calculation for quotation templates has been adjusted, no more problems with spreading the content column over several lines.
 • improved control-order item: percentage is now correctly displayed in info-label with VAT and discount.
 • improved call API for declarations (Get) has extra parameter (periodstate), possible values ​​are closed or approved. Entering no value gives all results.
 • fix the filter employee status for reports always showed the status active, while the report could have been made with status inactive.
 • fix display detail when creating a new directing order (item) was always set to 'activity', but must depend on the setting 'Standard directing detail order item on a directing basis'.
 • fix Posting leave directly in the weekly timesheet (without working with leave balance) while there is another type of leave with leave balance in that week, could incorrectly state that leave cannot be negative.
 • fix When linking to Accountview, the VAT of a discount line on an invoice (negative line) that was credited was not properly adjusted, so that the invoice amount was no longer correct.

If you have any questions about this release, e-mail our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.0.20 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • new Yoobi API: Automatische Aktionen zum Erstellen und Senden von Rechnungen hinzugefügt.
 • improved Höhenberechnung für Angebotsvorlagen wurde angepasst, keine Probleme mehr beim Verteilen der Inhaltsspalte über mehrere Zeilen.
 • improved Kontrollauftragsposition: Der Prozentsatz wird nun korrekt mit Mehrwertsteuer und Rabatt im Info-Etikett angezeigt.
 • improved API für Deklarationen aufrufen (Get) hat zusätzlichen Parameter (Periodenzustand), mögliche Werte sind geschlossen oder freigegeben. Wenn Sie keinen Wert eingeben, werden alle Ergebnisse angezeigt.
 • fix Der Filter-Mitarbeiterstatus für Berichte zeigte immer den Status "Aktiv" an, während der Bericht möglicherweise mit dem Status "Inaktiv" erstellt wurde.
 • fix Details anzeigen, wenn ein neuer Direktionsauftrag (Artikel) erstellt wurde, war immer auf 'Aktivität', muss aber von der Einstellung 'Standard-Direktionsdetail-Auftragsposition auf Direktionsbasis' abhängen.
 • fix Die Buchung des Urlaubs direkt in der wöchentlichen Arbeitszeittabelle (ohne mit dem Urlaubssaldo zu arbeiten), während es in dieser Woche eine andere Art von Urlaub mit Urlaubssaldo gibt, kann fälschlicherweise besagen, dass der Urlaub nicht negativ sein kann.
 • fix Bei der Verknüpfung mit Accountview wurde die Mehrwertsteuer einer Rabattzeile auf einer gutgeschriebenen Rechnung (Negativzeile) nicht ordnungsgemäß angepasst, sodass der Rechnungsbetrag nicht mehr korrekt war.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.0.20 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • new API Yoobi: ajout d'actions automatiques pour la création et l'envoi de factures.
 • improved Le calcul de la hauteur des modèles d'offre a été ajusté. Plus de problèmes pour étendre la colonne de contenu sur plusieurs lignes.
 • improved Poste de commande: le pourcentage est maintenant correctement affiché dans l'info-étiquette avec TVA et remise.
 • improved l'appel API pour les déclarations (Get) a un paramètre supplémentaire (periodstate), les valeurs possibles sont fermées ou approuvées. Ne saisir aucune valeur donne tous les résultats.
 • fix le statut des employés de filtre pour les rapports indiquait toujours le statut actif, alors que le rapport aurait pu être créé avec le statut inactif.
 • fix l'affichage des détails lors de la création d'un nouvel ordre directeur (poste) était toujours activé, mais doit dépendre du paramètre "Standard ordre de commande détaillé sur une base de gestion".
 • fix L'enregistrement d'un congé directement dans la feuille de temps hebdomadaire (sans travailler avec solde de congé) alors qu'il existe un autre type de congé avec solde de congé dans cette semaine, pourrait indiquer à tort que le congé ne peut pas être négatif.
 • fix Lors de la liaison à Accountview, la TVA d'une ligne de remise sur une facture (ligne négative) qui avait été créditée n'était pas correctement ajustée, de sorte que le montant de la facture n'était plus correct.

Des questions? envoyez un e-mail à notre centre de services.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  29-08-2019
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  05-09-2019
 • Tag:
  hotfix
 • Door:
  Vincent Egt
 • Supporttag: