Yoobi hotfix 2.0.19 is live

Bijwerken verkoopwaarde in CRM-verkopen nu afhankelijk van wijzigingen in offerteregels; Yoobi API verder verbeterd
Update sales value in CRM sales now depending on changes in quotation rules; Yoobi API further improved
Aktualisieren Sie jetzt den Verkaufswert in CRM-Verkäufen in Abhängigkeit von Änderungen der Angebotsregeln. Yoobi API weiter verbessert
Mettez à jour la valeur des ventes dans les ventes CRM en fonction des modifications apportées aux règles d'offre; Yoobi API encore amélioré
Yoobi hotfix 2.0.19 is live

Yoobi hotfix 2.0.19 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • improved CRM verkopen: verkoopwaarde wordt nu alleen bijgewerkt indien er ook wijzigingen in de offerteregels zijn.
 • improved Yoobi API: searchProjects  >> includeBudget parameter toegevoegd. Hiermee wordt ook direct het budget terug gegeven in de search.
 • improved Yoobi API: searchInvoice & GetInvoice  >> attribuut invoiceExternal toegevoegd. Hiermee kan je zien of de factuur via de boekhoudkoppeling in de boekhouding is opgenomen.
 • fix Als bij toevoegen van een nieuwe relatie de instelling om automatisch het debiteurnummer op te hogen aan stond, dan werd het debiteurnummer 2x opgehoogd.
 • fix Yoobi API: searchCustomers >> filter parameter status: active of inactive werd niet goed opgepakt.
 • fix Medewerkers konden meerdere contracten in dezelfde periode hebben (doordat conceptcontracten niet uitgesloten werden bij selecteren medewerkers bij registratierechten). Dit veroorzaakte een fout.

Als je vragen hebt over de inhoud van deze release, dan kun je contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.0.19 is deployed
The following improvements have been made:

 • improved Sell ​​CRM: sales value is now only updated if there are also changes in the quotation lines.
 • improved Yoobi API: searchProjects >> includeBudget parameter added. This also immediately returns the budget in the search.
 • improved Yoobi API: searchInvoice & GetInvoice >> attribute invoiceExternal added. With this you can see whether the invoice has been included in the accounting via the accounting link.
 • fix If, when adding a new relation, the setting to automatically increase the debtor number was on, the debtor number was increased 2x.
 • fix Yoobi API: searchCustomers >> filter parameter status: active or inactive was not picked up properly.
 • fix Employees could have multiple contracts in the same period (because draft contracts were not excluded when selecting employees for registration rights). This caused an error.

If you have any questions about this release, e-mail our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.0.19 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • improved CRM verkaufen: Verkaufswert wird nur noch aktualisiert, wenn sich auch in den Angebotspositionen Änderungen ergeben.
 • improved Yoobi-API: searchProjects >> includeBudget-Parameter hinzugefügt. Dies gibt auch sofort das Budget in der Suche zurück.
 • improved Yoobi API: searchInvoice & GetInvoice >> Attribut invoiceExternal hinzugefügt. Damit können Sie über den Buchhaltungslink sehen, ob die Rechnung in die Buchhaltung aufgenommen wurde.
 • fix Wenn beim Hinzufügen einer neuen Beziehung die Einstellung zum automatischen Erhöhen der Debitorennummer aktiviert war, wurde die Debitorennummer zweimal erhöht.
 • fix Yoobi-API: searchCustomers >> Filterparameterstatus: Aktiv oder Inaktiv wurde nicht richtig erfasst.
 • fix Mitarbeiter konnten mehrere Verträge im selben Zeitraum haben (da Vertragsentwürfe bei der Auswahl der Mitarbeiter für Registrierungsrechte nicht ausgeschlossen wurden). Dies verursachte einen Fehler.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.
 

Yoobi hotfix 2.0.19 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • improved Ventes CRM: la valeur des ventes est désormais mise à jour uniquement s'il y a également des modifications dans les lignes d'offre.
 • improved API Yoobi: ajout du paramètre searchProjects >> includeBudget. Cela renvoie également immédiatement le budget dans la recherche.
 • improved API Yoobi: searchInvoice & GetInvoice >> attribut invoiceExternal ajouté. Avec cela, vous pouvez voir si la facture a été incluse dans la comptabilité via le lien de comptabilité.
 • fix Si, lors de l'ajout d'une nouvelle relation, le paramètre pour augmenter automatiquement le nombre de débiteurs était activé, le nombre de débiteurs était augmenté de 2x.
 • fix Yoobi API: searchCustomers >> statut du paramètre de filtre: actif ou inactif n'a pas été capté correctement.
 • fix Les employés peuvent avoir plusieurs contrats au cours de la même période (car les projets de contrat ne sont pas exclus lors de la sélection des employés pour les droits d’inscription). Cela a provoqué une erreur.

Des questions? envoyez un courrier électronique à notre centre de services.

Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  22-08-2019
 • Gemaakt door:
 • Bijgewerkt op:
  05-09-2019
 • Tag:
  hotfix
 • Door:
  Vincent Egt
 • Supporttag: