Yoobi hotfix 2.0.11 is live

Hotfix 2.0.11, we hebben wat kleine bugfixes doorgevoerd in de Yoobi App en in de webapplicatie. De vorige versie van Yoobi is niet meer beschikbaar.
Hotfix 2.0.11 we have made some minor bug fixes in the Yoobi App and in the web application. The previous version of Yoobi is no longer available.
Hotfix 2.0.11 nous avons apporté quelques corrections de bugs mineurs dans l'application Yoobi et dans l'application Web. La version précédente de Yoobi n'est plus disponible.
Hotfix 2.0.11 Wir haben einige kleinere Fehlerbehebungen in der Yoobi-App und in der Webanwendung vorgenommen. Die vorherige Version von Yoobi ist nicht mehr verfügbar.
Yoobi hotfix 2.0.11 is live

Yoobi hotfix 2.0.11 is uitgebracht
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

 • Vanaf vandaag, vrijdag 28 juni, is het niet meer mogelijk om terug te keren naar de oude versie.
 • improved Voordat een onkostendeclaratie wordt ingediend wordt er gecontroleerd of er een afdelingsmanager met accordeer rechten kan worden gevonden.
 • fix Bij de inzicht blokken was het niet mogelijk om de optie 'delen' te gebruiken.
 • fix Nieuw aangemaakte snelkoppelingen zijn weer bruikbaar als filter in de dashboard widget `Project totalen`
 • fix Yoobi App: In android was het tijdelijk niet mogelijk om foto`s te maken vanuit een nieuwe onkostendeclaratie.

Als u vragen heeft over de inhoud van deze release kunt u contact opnemen met onze servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.0.11 is deployed
The following improvements have been made:

 • As of today, Friday, June 28, it is no longer possible to return to the old version.
 • improved Before an expense claim is submitted, it is checked whether a department manager with approval rights can be found.
 • fix With the insight blocks it was not possible to use the 'share' option.
 • fix Newly created shortcuts can be used again as a filter in the dashboard widget `Project totals`.
 • fix Yoobi App: In android it was temporarily not possible to take photos from a new expense claim.

If you have any questions about this release? e-mail our servicedesk.
 

Yoobi hotfix 2.0.11 a été déployé
Les améliorations suivantes ont été apportées:

 • À partir d'aujourd'hui, vendredi 28 juin, il n'est plus possible de revenir à l'ancienne version.
 • improved Avant de soumettre une demande de remboursement, il est vérifié si un responsable de département avec des droits d'approbation peut être trouvé.
 • fix Avec les blocs d'information, il n'était pas possible d'utiliser l'option 'partager'.
 • fix Les raccourcis nouvellement créés peuvent être utilisés à nouveau comme filtre dans le widget du tableau de bord `Total du projet`.
 • fix Yoobi App: Sous Android, il était temporairement impossible de prendre des photos à partir d'une nouvelle demande de remboursement.

Des questions? envoyez un courrier électronique à notre centre de services.
 

Yoobi hotfix 2.0.11 wurde ausgerollt
Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:

 • Ab heute, Freitag, dem 28. Juni, ist es nicht mehr möglich, zur alten Version zurückzukehren.
 • improved Bevor eine Spesenabrechnung eingereicht wird, wird geprüft, ob ein Abteilungsleiter mit Genehmigungsrechten gefunden werden kann.
 • fix Bei den Insight-Blöcken war es nicht möglich, die Option "Teilen" zu verwenden.
 • fix Neu erstellte Verknüpfungen können wieder als Filter im Dashboard-Widget "Projektsummen" verwendet werden.
 • fix Yoobi App: Sous Android, il était temporairement impossible de prendre des photos à partir d'une nouvelle demande de remboursement.

Fragen? E-Mail an unseren Service Desk.


Yoobi support team

 • Gepubliceerd op:
  27-06-2019
 • Gemaakt door:
  Vincent Egt
 • Bijgewerkt op:
  11-07-2019
 • Tag:
  hotfix
 • Door:
  Vincent Egt
 • Supporttag: